Stijging van initiële instroom

1. Demografische ontwikkelingen

Demografische factoren zijn kenmerken van de bevolking zoals, aantal inwoners, leeftijd en inkomen.

BEVOLKING

Nederland telt op dit moment zo’n 17 miljoen inwoners. Dit aantal groeit de komende jaren nog verder, wel wordt verwacht dat het tempo van deze groei zal afnemen ten opzichte van de afgelopen jaren. Naar verwachting zijn er in 2030 17,9 miljoen Nederlanders. Vooral in de Randstad is een sterke bevolkingsgroei te zien. De bevolking van de vier grote steden en middelgrote gemeenten zal de komende decennia naar verwachting sterk blijven groeien, krimp zal bestaan in kleinere gemeenten (CBS1, PBL1). Nederland telt in de toekomst meer ouderen en meer personen met een migratieachtergrond. In het vierde kwartaal van 2017 telde Nederland 12,9 miljoen personen van 15 tot 75 jaar (potentiële beroepsbevolking).

VERGRIJZING EN ONTGROENING

In de bevolkingssamenstelling is sprake van ontgroening en vergrijzing. Enerzijds neemt het aantal jongeren (10-20 jaar) de komende jaren licht af. Anderzijds neemt het aantal ouderen toe en leven we gemiddeld steeds langer.

Nederland krijgt zelfs te maken met een ‘dubbele vergrijzing’: binnen de groep 65-plussers neemt vooral het aandeel 80-plussers sterk toe.

MIGRATIE

De komende decennia groeit de bevolking met name vanwege migratie. In 2017 heeft 23 procent van de bevolking een westerse of niet-westerse migratieachtergrond, in 2030 zal dat naar verwachting 27 procent zijn (CBS1).

DEELNAME MBO

In schooljaar 2017-2018 volgen zo’n 485.000 studenten een mbo-opleiding. Naar verwachting zal het aantal mbo-deelnemers tot en met 2020 ongeveer op hetzelfde peil blijven, maar na 2020 volgt een daling als gevolg van de bevolkingsontwikkeling (OCW).

DUO

De afgelopen 5 jaar is het aantal studenten binnen de Ict-branche met bijna 17% toegenomen.

MARKTSEGMENT ICT

Leeftijd Ict’ers flink toegenomen
De gemiddelde leeftijd van Ict’ers is tussen 2005 en 2017 flink toegenomen. In 2005 was 26% van alle werkzame Ict’ers 45 jaar of ouder (CBS2). In 2017 geldt dat 40% van de werkzame Ict’ers 45 jaar of ouder was (UWV1).

Weinig vrouwen in de Ict
Van de werkzame Ict’ers in Nederland is 10% vrouw (CBS3). Bijna alle mbo-studenten die een Ict-opleiding volgen is een jongen, slechts 4% is een vrouw (DUO1). De MBO Raad, het Ministerie van OCW en VHTO (Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek) stimuleren dat meer vrouwen kiezen voor een techniek of Ict-opleiding. Hiervoor heeft VHTO het ambassadeursnetwerk ‘Meer meisjes in techniek’ ingesteld en een genderscan ontwikkeld. Deze geven mbo-scholen een handvat voor een structurele aanpak (MBO Raad1). Een ander initiatief is Girlsday 2018. Door vrouwen uit te nodigen, laten bedrijven en technische afdelingen van andere organisaties hen nadrukkelijk weten dat zij van harte welkom zijn in de techniek. Aan Girlsday 2018 deden ruim 11.000 vrouwen (van 10 tot 15 jaar) mee bij 350 bèta-, technische- en Ict-bedrijven (VHTO).

Mbo-studenten afgelopen 5 jaar fors toegenomen
De meeste mbo-studenten binnen de Ict-branche volgen in schooljaar 2017-2018 een Ict- relevante opleiding (23.517). ‘De afgelopen vijf jaar is het aantal studenten binnen deze branche met bijna 17% toegenomen’ (DUO1). Maar liefst 97% van de studenten binnen Ict volgt een bol-opleiding, 3% van de studenten volgt een bbl-opleiding. Bijna alle mbo-studenten zijn jonger dan 27 jaar, slechts 2% is 27 jaar of ouder (DUO1).

 MARKTSEGMENT COMMUNICATIE, MEDIA EN DESIGN

Helft mbo-studenten is vrouw
Binnen de branche Communicatie, media en design, volgen in het schooljaar 2017-2018 22.821 mbo-studenten een opleiding. De afgelopen vijf jaar is het aantal mbo-studenten binnen deze branche met bijna 10% toegenomen. Bijna alle mbo-studenten volgt een bol-opleiding, slechts 0,4% volgt een bbl-opleiding. De helft (55%) van de mbo-studenten binnen deze branche is vrouw. Bijna alle mbo-studenten binnen Communicatie, media en design zijn jonger dan 27 jaar. Slechts 0,5% van deze studenten is 27 jaar of ouder (DUO2).

MARKTSEGMENT KUNSTEN EN ENTERTAINMENT

Laag inkomen voor werknemers
Mensen die in de culturele branche werkzaam zijn, hebben over het geheel genomen een laag persoonlijk inkomen. Dat geldt in het bijzonder voor de zelfstandigen. Afgestudeerden van het kunstvakonderwijs verdienen bij hun start op de arbeidsmarkt minder dan andere afgestudeerden met hetzelfde opleidingsniveau en halen die achterstand niet in. Ook zijn ze vaker afhankelijk van een uitkering. De helft van de mensen met een creatief beroep heeft een jaarinkomen van minder dan 30 duizend euro. WW- en bijstandsuitkeringen komen onder kunstenaars vaker voor dan onder de gehele beroepsbevolking (SER1).

Aantal mbo-studenten voor het eerst afgenomen
In het schooljaar 2017-2018 volgen 4.911 mbo-studenten een opleiding binnen de Kunsten en entertainment branche. De afgelopen vijf jaar is het aantal mbo-studenten binnen dit marksegment met bijna 4% toegenomen. Ten opzichte van vorig schooljaar is het aantal studenten in schooljaar 2017-2018 voor het eerst afgenomen (3%). In de Kunsten en entertainment branche komen geen bbl-studenten voor (DUO2). De meerderheid (60%) van de mbo-studenten is man, 40% van de mbo-studenten is vrouw. Bijna alle mbo-studenten binnen deze branche zijn jonger dan 27. Slechts 0,5% is ouder dan 27 jaar.