Efficiënte samenwerkings- verbanden

5. Multidisciplinair samenwerken

WAT HOUDT MULTIDISCIPLINAIR SAMENWERKEN IN?

Het uitsluitend beschikken over kennis en expertise op het eigen vakgebied is tegenwoordig niet meer voldoende. De 21e eeuw professional zal zowel over een diepe inhoudelijke vakkennis moeten beschikken als ook de vaardigheden om te kunnen samenwerken met andere disciplines. Hierbij past het profiel van de zogenaamde T-shaped professional. T-shaped professionals hebben een diepgaande toewijding, specialistische kennis en vaardigheden in hun eigen expertise, het verticale deel van de T. Daarnaast bezitten ze vaardigheden en competenties om te verbinden met mensen uit andere disciplines, het horizontale deel van de T. Een T-shaped professional kijkt dus niet alleen vanuit het eigen referentiekader naar de situatie, maar kan dit ook benaderen vanuit het referentiekader van andere disciplines (Itacademy1).

De T-shaped professional kan goed samenwerken, is innovatief, ondernemend en resultaatgericht. Een goed voorbeeld hiervan geeft expert Arie van Tilborg. Daar worden studenten broadcasting met IT studenten samen in een klas geplaatst zodat ze ondanks hun verschillende disciplines toch samenwerken en kennis krijgen van elkaars vakgebied. ‘Het is niet meer zo dat een bepaalde trend maar bij een onderdeel of bij een groep hoort, het is steeds minder vaak één beroep of één vak omdat alles steeds meer in elkaar verweven wordt, sectoren, branches en beroepen convergeren.’ – Arie van Tilborg. Volgens expert Geleyn Meijer wordt het kunnen samenstellen van een team een nieuwe skill, voornamelijk belangrijk voor leidinggevende of managers.

WAT VERANDERT ER DOOR DE MULTIDISCIPLINAIR SAMENWERKEN

Nieuwe kennis creëren
Het hebben van meerdere experts die aan een project werken kan resultaten en oplossingen optimaliseren. Maar experts uit verschillende disciplines binnen een organisatie spreken vaak niet ‘dezelfde taal’ en dit maakt de samenwerking soms aanzienlijk lastig. T-shaped professionals hebben het vermogen om theoretische en praktische kennis te combineren en te kunnen zien waar hun vakgebied overlap heeft met andere kennisgebieden arbeidsmarktperspectief en doorstroomkansen creatieve MBO opleidingen verwijderen. Ze kunnen hun competenties uitbreiden over verschillende functionele disciplines en daardoor nieuwe kennis creëren. Innovatie vindt altijd plaats op het grensvlak van disciplines.

‘Het profiel van de T-shaped professional is hét antwoord op multidisciplinair samenwerken’
– Geleyn Meijer, Hogeschool van Amsterdam.

WELKE VOORBEELDEN IN DE PRAKTIJK ZIJN ER VOOR MULTIDISCIPLINAIR SAMENWERKEN?

De kenmerken van de T-shaped professional zijn al van toepassing op de functioneel beheerder. De toenemende complexiteit van het applicatie-landschap en uitbesteding van IT taken hebben hem in de afgelopen jaren gevormd tot een breed georiënteerde specialist. De functioneel beheerder heeft van oudsher vele petten op: probleemoplosser, opsteller van functionele specificaties, projectparticipant, acceptatietester en implementatiespecialist. Als lid van het DevOps team stelt hij samen met de gebruikers user stories op, bepaalt de impact op de systemen in de informatieketen, beoordeelt ontwikkelresultaten, voert acceptatietesten uit, zorgt voor een soepele integratie van de opgeleverde functionaliteit en lost storingen op. Je zou zeggen niets nieuws onder de zon. Ware het niet dat de traditionele Functioneel Beheerder dat nu samen doet met alle teamleden die voorheen in verschillende afdelingen bij business of IT werkzaam waren. Hij moet in staat zijn taken van andere teamleden over te nemen, met hen samen te werken en voortdurend alert te zijn op verbeteringen. De nadruk komt meer te liggen op persoonlijke vaardigheden. Dit is geïllustreerd in onderstaande figuur.

Aangezien de professioneel Functioneel Beheerder van oudsher al diverse rollen invulde, kennis heeft van verschillende systemen, ketengeoriënteerd is en beschikt over de noodzakelijke T-shaped competenties is hij een onmisbare schakel in de DevOps organisatie (Sogeti). 

• Welke impact heeft het big data decennium op beroepsonderwijs?

De T-shaped professional werkt meestal in een multidisciplinair team waarbij samenwerking van belang is, maar ieder vanuit zijn eigen vakgebied. Volgens expert Geleyn Meijer van de Hogeschool van Amsterdam zijn veel curricula gefragmenteerd ontworpen vanuit vakdisciplines. Dit heeft als gevolg dat er vooral studenten worden opgeleid die I-shaped professionals zijn. Dit betekent dat zij alleen kennis hebben van het eigen vakgebied en in de meeste gevallen monodisciplinair werken (ABN AMRO3). Binnen de sector ICT is er juist steeds meer behoefte aan de T-shaped professionals, doordat de samenleving steeds verder digitaliseert. Veel ICT-diensten zijn bijvoorbeeld getransformeerd van het ‘leveren van software’ naar ‘dienstverlening’ wat zorgt voor ander soort contact met klanten. Dit zorgt voor een andere dynamiek en competenties die ICT-professionals moeten beheersen.

De uitdaging voor studenten is het ontwikkelen van de juiste mindset en die vaardigheden om verbindend te kunnen samenwerken met andere disciplines. Zeker gezien het feit dat ICT in bijna elke sector geïntegreerd zit. Primair gaat het om het inzicht ´jij bent goed in dat en ik ben goed in dit´. Hiermee het onderkennen van de eigen talenten én die van de ander. ‘De verbindende competenties zijn niet alleen goed kunnen communiceren, maar bijvoorbeeld ook procesmatig en innovatief kunnen denken, inlevingsvermogen, analyseren en concretiseren’- Geleyn Meijer, Hogeschool van Amsterdam.

Het is van groot belang dat een T-shaped professional tot groei kan komen in een context, een team dat hem of haar faciliteert. Andersom heeft een multidisciplinair team professionals nodig die daarin ook weten te acteren. Het één kan dus niet zonder het ander.

De T-shaped professional is dus een student die beschikt over:

  • vakkennis en vaardigheden van een bepaalde discipline;
  • vermogen om te verbinden met andere disciplines;
  • leervermogen om flexibel en met een vooruitziende blik nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven.
Kwalificatie dossierBenodigde vaardigheden als gevolg van multidisciplinair samenwerken
Software development- grensoverschrijdend samenwerken;
- ondernemend;
- kennis van meerdere systemen;
- basis kennis van andere disciplines, informatie en gegevensanalyse;
- klantgericht en teamplayer;
- oplossingsgericht.
IT systems & devices- grensoverschrijdend samenwerken;
- ondernemend;
- kennis van meerdere systemen;
- basis kennis van andere disciplines, gegevensstromen en -verwerking;
- klantgericht en teamplayer.
ICT support- klantgerichtheid, gastheerschap;
- soft skills.

INHOUDSOPGAVE TRENDS ICT