Tekort aan gekwalificeerd personeel remt groei Ict-sector

3. Skills upgrading

De vraag naar Ict’ers neemt verder toe door de aantrekkende economie. Maar dat geldt niet voor alle Ict’ers zoals benoemd in het DESTEP hoofdstuk. De groei zit vooral bij de hoger opgeleiden, met name op wetenschappelijk niveau. Dat blijkt uit een rapport dat het UWV publiceerde. De uitdaging ligt vooral op het lagere mbo niveau twee die weinig tot geringe kans op een baan maken (SBB2). De NOS heeft onlangs een enquête gehouden onder bijna duizend (oud)-studenten en gesprekken met bijna honderd studenten van 21 mbo-instellingen. Hieruit bleek dat studenten vaak met verouderde stof werken, docenten vaak onbekwaam gevonden worden en dat er beperkt aandacht is voor cyberveiligheid (NOS1).

Taken worden steeds complexer

Van de 300.000 werkenden in een Ict-beroep werkt 83% op het allerhoogste skillslevel waar ‘zeer complexe gespecialiseerde taken worden gedaan’ en waarvoor hoger of wetenschappelijk onderwijsniveau is vereist. Maar ook de overige 17% wordt gedaan door werknemers van wie nog steeds een middelbaar of hoger onderwijsniveau wordt verlangd. Er zijn weinig functies over op niveau 2 (Tweakers1, NOS2). Voor het grootste deel van de Ict-werkenden gaat het om hoogopgeleide software- en applicatieontwikkelaars die twee derde van de Ict-werkgelegenheid voor hun rekening nemen. Databank- en netwerkspecialisten zijn goed voor een vijfde deel van het werk. Daarnaast valt 12% onder de gebruiksondersteuning Ict en nog eens 5% werkt in de categorie ‘radio en televisietechnici’.

Verschuiving naar hoger opgeleide

Volgens het UWV ontstaat er steeds meer behoefte aan Ict’ers met minimaal een hbo-achtergrond, terwijl het aantal banen op mbo-niveau stevig krimpt (Ambitie.nl). Dit komt omdat het aantal gebruikers van Ict-producten toeneemt en omdat Ict-producten steeds complexer zijn, waardoor er meer vraag is naar ‘vertalers van Ict-producten’. Ict’ers moeten volgens het UWV tegenwoordig ‘over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden beschikken én een vertaalslag kunnen maken tussen Ict-ontwikkelaar en Ict-gebruiker’ (UWV1)

De afgelopen jaren is deze verschuiving naar hoger opgeleide Ict’ers al te zien geweest. Tijdens de crisisjaren 2008 tot 2012 nam de vraag naar hoogopgeleide Ict’ers toe met 6%, terwijl de vraag naar de gewone vakspecialisten waarvoor minder hoge opleiding is vereist met 6% daalde. De verwachting is dat deze trend verder doorzet (UWV1).

Mbo’ers stromen lastig door naar het bedrijfsleven, omdat bedrijven vooral zoeken naar hbo- en wo-studenten.

Impact beroepsonderwijs

Het gevolg van de upgrading van de werkgelegenheid is volgens het UWV dat werkenden ‘meer dan in het verleden zich moeten (kunnen) ontwikkelen om hun functie of beroep goed te kunnen blijven uitoefenen en hun werk te behouden’. Dit sluit aan bij de uitspraken van de verschillende Ict-recruiters in het artikel “Bijscholen als Ict’er” die uitleggen dat door ontwikkelen van levensbelang is en dat het ‘leven lang ontwikkelen’ voor Ict’ers steeds belangrijker wordt.

Alles wat nu nieuw is, is morgen al oud’, aldus Dennis Schutte van Accenture.

Aangezien het aantal banen voor Ict’ers met een mbo-opleiding op niveau 2 aan het dalen is, dreigt een verdere mismatch op de arbeidsmarkt. De groep mbo-studenten, die oververtegenwoordigd is, kan steeds minder makkelijk een Ict-baan vinden, terwijl de beschikbare Ict-vacatures op hoger en wetenschappelijk niveau moeilijk vervulbaar zijn. Het gaat hierbij om functies developers/programmeurs, testers, security-specialisten of businessanalisten.

INHOUDSOPGAVE TRENDS ICTCI