Voorwoord & leeswijzer

Voorwoord & leeswijzer

Voorwoord

De veranderingen op de arbeidsmarkt gaan snel en hebben niet alleen gevolgen voor de context en de inhoud van de beroepen, maar ook voor het aantal beroepsbeoefenaars. Eén van de wettelijke taken van SBB is het aanbieden en beschikbaar stellen van arbeidsmarktinformatie. Om hieraan bij te dragen is het van belang om op de hoogte te blijven van trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Vanuit SBB is een trendmethodiek ingezet bestaande uit desk research, expert interviews en een digitale community (de ‘Deel je kennis community’). Met de digitale community zorgen we ervoor dat het trendonderzoek niet een momentopname is maar een dynamisch proces, waarbij we signalen van trends en nieuwe ontwikkelingen met elkaar blijven delen.

SBB heeft een trendmethodiek ingezet bestaande uit desk research, expert interviews en validatiesessies. We zorgen ervoor dat het trendonderzoek geen momentopname is maar een dynamisch proces, waarbij we signalen over trends en nieuwe ontwikkelingen continu met elkaar blijven verzamelen. Vanuit dit trendonderzoek achterhalen we wat de ontwikkelingen betekenen voor het opleiden van vakmensen in het beroepsonderwijs. Trendonderzoek geeft niet alleen input voor de trendrapportage die u nu ziet, maar ook voor besluitvorming over:

 • aanpassingen kwalificatiedossiers
 • beroepen- en doelmatigheidsonderzoek
 • het toekomstbestendig maken van het opleidingsaanbod.

  Deze rapportage maakt duidelijk wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn voor de sector ICT en Creatieve industrie (ICTCI) en op welke ontwikkelingen er binnen het beroepsonderwijs geanticipeerd moet worden. In oktober 2017 is gestart met het trendonderzoek voor de sector ICTCI.

  Dit heeft geleid tot een eerste versie van het trendrapport ICTCI.  In 2020 is de eerste versie geüpdatet met nieuwe informatie door middel van het toevoegen van informatie uit nieuwe rapporten, expertsinterviews per dossier en nieuwe signalen. SBB bundelt zowel kwalitatieve- als kwantitatieve informatie in dit rapport. Heeft u ook informatie die hieraan kan bijdragen of heeft u vragen en/of opmerkingen over deze rapportage mail dan naar trendonderzoek@s-bb.nl of p.jankie@s-bb.nl.

  Wij hebben deze rapportage met zorg opgesteld en vormgegeven. Desondanks kunnen wij er niet voor in staan dat deze rapportage zonder gebreken of fouten is samengesteld. Zo heeft het coronavirus een grote impact op de samenleving en economie. Hoe de ontwikkelingen op korte termijn en iets langere termijn zullen zijn is onzeker. In de ontwikkelingen die in dit rapport worden genoemd is hiermee zeer beperkt rekening gehouden. De omschreven trends en ontwikkelingen zijn gebaseerd op informatie tot 1 maart 2020. De huidige ontwikkelingen en hun mogelijke effect op onderwijs en arbeidsmarkt zijn nog niet te overzien en zijn niet in deze rapportage opgenomen.

  Louis Spaninks, voorzitter sectorkamer ICT en creatieve industrie

  Digitalisering zet alle sectoren onder druk. De behoefte aan ICT-specialisten groeit in alle delen van de Nederlandse economie. Tegelijkertijd neemt de vraag naar ICT-vaardigheden toe in vrijwel alle functies. Een gevolg hiervan is dat de verschillen tussen beroepen afnemen. Dit maakt de arbeidsmarkt steeds dynamischer. We zien deze ontwikkeling heel duidelijk in onze Sectorkamer ICT & Creatieve Industrie. Ook de creatieve opleidingen raken meer vervlochten met ICT. Deze steeds verder digitaliserende arbeidsmarkt biedt kansen voor iedereen. Samenwerking dwars door sectoren heen is voorwaardelijk voor zowel optimale economische groei als voor leren en ontwikkelen van het individu.

  Leeswijzer

  In dit trendrapport bespreken we in het eerste deel specifiek de belangrijkste trends voor de sector ICTCI. Per trend geven we een uitleg over de trend en bespreken we de impact ervan op het beroepsonderwijs. In het tweede onderdeel van het trendrapport bespreken we de Demografische, Economische, Sociaal-Culturele, Technologische, Ecologische en Politieke-Juridische (DESTEP) ontwikkelingen. Per onderdeel van de DESTEP bespreken we eerst een algemeen beeld gevolgd door de ontwikkelingen die specifiek voor de sector ICTCI gelden.

  Tot slot tonen we in het derde deel de kwantitatieve cijfers (zoals aantal studenten, gediplomeerden, vacatures). Met een link wordt u doorverwezen naar de dashboards. Zo bent u altijd op de hoogte van de meest actuele cijfers.