Door samenwerken sneller verduurzamen

4. Verduurzaming

WAT IS HET?

Het aantal eisen voor verduurzaming waaraan de Metaal- en metalektrosector moet voldoen is groot. Niet alles is al duurzaam te maken en dat kost de industrie de nodige hoofdbrekens. Zo speelt bijvoorbeeld de energietransitie nog een kleine rol in deze branche. Ook de eisen die samenhangen met de komst van de Omgevingswet, hebben grote impact.

“Er zijn tegenwoordig zoveel eisen tegelijkertijd dat het bijna waanzin wordt”
– Piet Mosterd, AWL.

CIRCULARITEIT

Bij circulariteit wordt ingezet op end-of-lifetime systematiek. Hierbij wordt kennis vanuit traditionele en lineaire ‘end-of-life’-systematiek optimaal ingezet voor circulaire ontwerpen. Veel producten zijn nu niet geschikt voor re-use, re-manufacturing of hoogwaardige recycling terwijl ze dat met kleine aanpassingen wel kunnen zijn. Op die manier zet de metaalsector end-of-lifetime om in endless lifetime. Het voordeel is dat metaal zich makkelijk laat omsmelten en hergebruiken.

Er wordt momenteel gewerkt aan het project Circulaire Metaalketen, waarin Koninklijke Metaalunie participeert. Dit project wordt genoemd in het Rijks-brede programma Circulaire Economie. In dit programma schetst het kabinet het perspectief op een toekomstbestendige, duurzame economie en een leefbare aarde voor toekomstige generaties. Het programma moet leiden tot een circulaire economie in 2050.

AANBESTEDINGSPROCEDURES

Opdrachtgevers werken vaker met halfopen bestekken. Opdrachtnemers krijgen dan de mogelijkheid om duurzame alternatieven aan te bieden tijdens het maakproces, maar ook tijdens het gebruik van een gebouw of machine. Door een halfopen bestek kan een opdrachtnemer meer duurzame diensten aanbieden.

“Je hebt tegenwoordig van die half open bestekken, daarin geeft een opdrachtgever gewoon richting aan wat hij wil en dan is het aan de installateur om het verder helemaal in te vullen”
– Leendert Remmelink, FME.

HERGEBRUIK

Er wordt veel aandacht besteed aan hergebruik en recycling van materialen. Ook duurzaam demonteren hoort daarbij. De bouwtijd wordt korter omdat er slimmer en efficiënter gewerkt wordt, meer met standaardisatie en meer met montage. Door vaker modulair te werken wordt tijd bespaard en verspilling verminderd. Door de modulaire opbouw van machines zijn onderdelen makkelijker te vervangen en kan zo de levensduur verlengd worden.

“Verduurzaming is nog wel een uitdaging. Traditionele processen moeten veranderen, meer naar hergebruik van materialen. Meer circulaire processen, we doen daar ook wel veel in, om die kant op te gaan. Maar er zijn ook productieprocessen die je niet op stel en sprong kunt veranderen”
– Leendert Remmelink, FME.

Verduurzaming blijft een grote uitdaging voor de metaalbewerking. Bijvoorbeeld voor Tata Steel in IJmuiden. Sommige productieprocessen zijn zo groot, ingewikkeld en kapitaalintensief dat duurzame alternatieven nog even op zich laten wachten.

WAT VERANDERT ER?

Van medewerkers wordt in de Metaal en metalektrosector veel creativiteit verwacht om mee te denken over en mee te werken aan duurzame alternatieven. Dit wordt in de branche vormgegeven door bijvoorbeeld het Vaartmakers-programma. Vaartmakers vindt zijn oorsprong in BMD, een full service QHSE (Quality, Health, Safety, Environment) bureau voor bedrijven en organisaties in de maakindustrie. In het Vaartmakers-programma wordt met jong talent alles ter discussie gesteld, bijvoorbeeld ‘Stel dat over tien jaar wat we nu maken niet meer gewenst is, wat gaan we dan doen?’ Durf kannibaal te zijn van je eigen bedrijf. Daarnaast neemt het besef toe dat ketensamenwerking nodig is om circulariteit te realiseren. Geen enkele partij kan dit alleen realiseren, daarvoor is het onderwerp te complex.

“Ik zou het materiaal kunnen hergebruiken maar momenteel kan dit niet. Omdat de leveranciers niet meewerken en als kleine ondernemer heb je de centen er niet voor. Nu heeft de Metaalunie gezegd dat ze kleine ondernemers willen helpen en dat wij kunnen zeggen tegen de leveranciers; we willen circulair inkopen”
– R. Thoonen, Thoonen.

Dankzij sensortechnologie kan de duurzame inzetbaarheid van grondstoffen bevorderd worden. De sensoren worden steeds kleiner en goedkoper, waardoor ze in meer materialen verwerkt kunnen worden. De sensoren geven bruikbare informatie over kwaliteit, onderhoud en vervanging van materialen waar vervolgens passende actie op genomen kan worden. Dit verhoogt de duurzaamheid van gebruikte materialen en het geeft informatie over hergebruik en recycling bij vervanging.

De groei van het gebruik van het materialenpaspoort draagt bij aan het kunnen hergebruiken en recyclen van materialen. Bij de oplevering van projecten zal vaker een materialenpaspoort aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld worden. Hierin staat nuttige informatie over de gebruikte materialen. Dat maakt het aan het einde van de levensduur van een product eenvoudiger om te demonteren én er zijn meer kansen om materialen op marktplaatsen te verhandelen. Voorbeelden van initiatieven in materialenpaspoort zijn Madaster en EPEA. Het toenemende gebruik van digital twin maakt het kunnen opleveren van een materialenpaspoort eenvoudiger. Met digital twin technologie kunnen tot in de kleinste details materiaalspecificaties opgenomen worden en geregistreerd worden.

Frans Feldberg, Vrije Universiteit Amsterdam

“Omdat sensoren steeds kleiner (nanoschaal) en goedkoper worden kunnen ze in steeds meer componenten worden verwerkt. De data die hiermee verzameld worden kunnen bijdragen aan recycling en dus duurzaamheid. Als je weet welke schaarse grondstoffen zich waar bevinden en wanneer ze weer beschikbaar komen voor hergebruik, kan dit enorm bijdragen aan het verduurzamen van volledige productieketens.”

Voorbeelden

Het Groene Hart Werkt is een regionaal platform voor circulaire economische initiatieven in het Groene Hart. Het zorgt ervoor dat onderwijsinstellingen, ondernemingen en overheden elkaar vinden. Voorop staat het mogelijk maken van samenwerking tussen deze partijen aan circulaire initiatieven. Zo wordt er door metaalsector samen met de Technische Universiteit Eindhoven en met Het Groene Hart Werkt een project uitgevoerd waarbij machines worden ontwikkeld die niet op gewone brandstof maar op waterstof lopen.

Adviezen voor het beroepsonderwijs

De verduurzaming van de Metaal- en metalektrosector vraagt om een andere mindset. Het gaat om anders durven kijken naar bestaande productiemethoden en materiaalgebruik. De toekomstige beroepsbeoefenaar dient kennis te hebben van bestaande bewezen duurzame methodieken zoals het materialenpaspoort. Bij materiaalkennis zal meer aandacht komen voor alternatieve materialen die beter te recyclen zijn of her te gebruiken. Ook kennis van demonteren van materialen wanneer vervanging nodig is, is belangrijk. Zorgen dat materialen weer makkelijk te hergebruiken zijn, weer van waarde kunnen zijn bij andere projecten.

Meewerken aan verduurzaming betekent ook meedenken over hoe dit te realiseren. Dat geldt voor dit onderwerp voor alle functies en medewerkers. Verduurzaming is zo’n breed onderwerp, waar nog zoveel in ontdekt mag worden, dat bewustzijn onder alle medewerkers essentieel is.

Bij circulariteit is het voor studenten belangrijk om projecten te kunnen uitvoeren op basis van echte vraagstukken uit het bedrijfsleven. Studenten ontdekken dan al vroeg dat dit onderwerp om samenwerking vraagt en om anders durven denken en doen.

DossiersAls gevolg van verduurzaming zijn de volgende vaardigheden en het opdoen van kennis benodigd:
Precisietechniek, Mechatronica,
Machinebouw Onderhoud, Metaal-bewerken, Middenkader Engineering
• Kennis vergaren om techniek meer te kunnen verbinden met duurzaamheid.
• Meer leren hoe je met hoog rendement iets kunnen maken om zo verspilling te verminderen.
• Kunnen werken met de nieuwste duurzame technieken inclusief het onderhoud.
• Kennis van het belang van en inzicht in verduurzaming en klimaatverandering.
• Kennis hebben van circulair denken en doen, met hulp van concrete projecten uit de praktijk.

INHOUDSOPGAVE MACROTRENDS METAAL EN METALEKTRO