Maatschappelijk verantwoord ondernemen en veilige leefomgeving

5. Ecologische ontwikkelingen

Bij ecologische factoren gaat het om kenmerken en invloed van ontwikkelingen op de fysieke leefomgeving, zoals milieu en klimaat, maar ook werkomgeving.

GRONDSTOFFENBEHOEFTE STIJGT

Met de groei van de wereldbevolking en de mondiale welvaart neemt ook de vraag naar natuurlijke grondstoffen zoals water, energie, mineralen, metalen en voedsel toe. Er is echter een beperkte hoeveelheid grondstoffen beschikbaar. De economische impact wordt vergroot door de onderlinge afhankelijkheid tussen klimaatverandering en grondstoffen schaarste, met grote invloed op voedsel- en waterproblematiek (PWC2).

STIMULANS GEBRUIK ALTERNATIEVE TECHNOLOGIËEN EN ENERGIE

Internationale afspraken stimuleren het gebruik van alternatieve energie en beogen een reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen en de emissie van schadelijke stoffen. Milieuwetgeving en consumentenvoorkeur leiden tot hogere eisen aan productie en voedselkwaliteit. Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds belangrijker. Voor Nederland liggen er kansen op het gebied van innovatie en export van kennis over water, duurzame chemie, logistiek en energie- en voedselproductie (PBL2).

Veel groene technologieën staan op het punt om concurrerende alternatieven te vormen voor fossiele brandstoffen, zowel in de energieopwekking (hernieuwbare energie) als in de chemie (biobased economy) (PWC2).

DEELECONOMIE EN CIRCULAIRE ECONOMIE IN OPMARS

Door digitalisering ontstaat een beweging naar de zogenoemde deeleconomie, waarin het belang van het bezit van producten afneemt en consumenten in toenemende mate producten delen. Een fenomeen dat ook wel ‘collaborative consumption’ wordt genoemd. Via verschillende internetplatforms is het mogelijk producten te ruilen met onbekenden, met mensen uit een andere stad of uit een ander land (Koninklijke bibliotheken). Verder ontstaan er door verbeterde recycling nieuwe mogelijkheden om grondstoffen terug te winnen en opnieuw in te zetten (circulaire economie) (PWC2).

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren. Een van de belangrijkste succesfactoren is (cross-sectorale) ketensamenwerking gericht op het creëren van meervoudige waarde. Hierbij vermeerdert niet alleen de economische waarde van alle bedrijven in de keten, maar ook de ecologische en sociale waarde (MVO Nederland).

 

Zakelijke dienstverlening en Veiligheid

Hieronder geven we een beschrijving van de sectorspecifieke ecologische ontwikkelingen. Het gaat bij ecologische factoren om kenmerken en invloed van ontwikkelingen op de fysieke leefomgeving, zoals milieu en klimaat, maar ook werkomgeving. De link naar ecologie is minder duidelijk voor Zakelijke dienstverlening en veiligheid. Het gaat hier minder om aspecten als milieu en klimaat, maar vooral om aspecten op het gebied van de leefomgeving. 

ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid zijn niet meer weg te denken. Maar de maatschappelijke aspecten van zakelijke dienstverlening zijn anders dan die in andere sectoren en leggen meer nadruk op de sociale dimensie van duurzaamheid. Centraal staat de toegevoegde waarde aan stakeholders in de meest brede zin. Het gaat om de maatschappelijke relevantie van dienstverlening voor de samenleving en voor een goed draaiende economie.

Op het gebied van duurzaamheid is er een toenemende focus op het thema circulaire economie. Er liggen kansen voor communicatiebureaus, gezien een toenemende vraag naar communicatie over dit thema. Om hier onderscheidend in te zijn en goed advies uit te brengen is kennis van duurzaamheid nodig bij het personeel. Daarnaast is het voor communicatiebureaus van belang zelf een groene bedrijfsvoering na te streven (Rabobank1).

VEILIGHEID

Voor de veiligheidsberoepen is de relatie met leefomgeving duidelijker te leggen. Omdat de natuurlijke hulpbronnen steeds schaarser worden en steeds ongelijker verdeeld, wordt de kans op conflicten in voedsel- en waterarme regio’s groter. Deze conflicten kunnen een migratie op gang brengen die aan de grenzen van Europa en binnen Europa veiligheidsproblemen opleveren. De behoefte aan conflictbeheersing door internationale (militaire) organisaties zal in deze regio’s groter worden. Het gevoel van onveiligheid in de maatschappij in de eigen leefomgeving neemt toe door de dreiging van terreur en de terroristische aanslagen in omringende landen in Europa.

Naast maatschappelijke dreiging (terreurdreiging) zijn volgens Securitas technologische- (datalekken) en fysieke bedreigingen (ongeoorloofde toegang) de grootste bedreiging. Uit onderzoek van Securitas blijkt verder dat iets minder dan de helft van de bedrijven de afgelopen twee jaar wijzigingen heeft doorgevoerd in het veiligheidsbeleid. Voor iets meer dan de helft lagen interne redenen zoals veranderingen binnen de organisatie hieraan ten grondslag. Investeringen in techniek stonden ook hoog op de agenda (Securitas1).

DESTEP INHOUDSOPGAVE