Beveiliger als visitekaartje

5. Taakverschuiving en/of uitbreiding van taken 

Er wordt steeds meer een combinatie van taken gevraagd of een verschuiving van taken in de veiligheidssector. Een beveiliger is steeds vaker een security host met vaardigheden in dienstverlening en security awareness. Vanuit de politie zijn steeds meer taken bij toezichthouders op gemeentelijk niveau komen te liggen (de boa’s). Ook de inzet van bedrijven voor de toezichts- en handhavingspraktijk is een trend. Voor de particuliere beveiliger die er meer taken bij krijgt zoals toezicht bij evenementen, winkelcentra en horecagelegenheden worden communicatieve en sociale vaardigheden belangrijk.

Voor de beveiliging lijkt steeds meer sprake te zijn van blurring van functies. Er wordt steeds minder gevraagd naar de standaardbeveiliger en steeds meer naar de gastheer (security host) met vaardigheden in dienstverlening en security awareness. De nadruk ligt steeds meer op preventie en advies. Er wordt van de medewerker steeds vaker een takenpakket verwacht dat een combinatie is van facilitair, hospitality, sfeer en beveiligingstaken. Dat betekent dat ook competenties worden gevraagd op het gebied van communicatie, hospitality, kennis en kunde van automatisering, representativiteit, goede beheersing van de Nederlandse taal en Engelse spreekvaardigheid. Opdrachtgevers vragen steeds meer om een combinatie van functies in één (goedkopere) dienstverlener (bijvoorbeeld receptionistbeveiliger-postbode). 

Zij zijn hierdoor vaak stukken goedkoper uit. Dat heeft consequenties voor de discussie over de kwaliteit en de prijs van beveiliging. Andersom zien we in sommige niches ook de beweging dat bedrijven hoogwaardige beveiliging aanbieden voor het hoogste opdrachtgeverssegment, met juist de nadruk op hospitality, waarbij hogere tarieven worden gehanteerd (Nederland Veiligheidsbranche en SBB6).

Vanuit de politie zijn steeds meer taken bij toezichthouders op gemeentelijk niveau komen te liggen. Er is als het gaat om sociale veiligheid sinds een aantal jaren een verschuiving zichtbaar van taken en bevoegdheden. De gemeente neemt hiervoor toezichthouders in dienst: de boa’s.

In de straf- en bestuursrechtelijke handhaving van de lokale veiligheid, leefbaarheid en de naleving van (specialistische) regels, is een belangrijke rol weggelegd voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Heel belangrijk is dat het imago van de boa verbetert en zijn positie ten opzichte van de politie wordt versterkt als professional naast de politie. De boa’s hebben zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot professionele handhavers. De ontwikkelingen in de maatschappij, de decentralisaties in het sociaal domein en de terugtrekkende politie zorgen ervoor dat burgers en overheid steeds meer verwachten van boa’s (Panteia).

Nico Bezemer, eX:plain en Nederlandse Veiligheidsbranche

Je ziet dat veel taken van de politie lager komen te liggen bij toezichthouders; handhaving heet dat tegenwoordig. Want die mogen een proces-verbaal uitschrijven. Die mogen bekeuringen uitschrijven voor kleine overtredingen, straatvuil en huisvuil, auto’s die verkeerd staan en honden die hun behoefte doen ergens waar het niet mag. Dat valt voortaan allemaal onder toezicht handhaving. Dat was 10 jaar geleden nog het domein van de politie. Je ziet heel veel taken van de politie afgestoten worden. Ik hoorde dat er ook te weinig personeel is om snelheden te meten. Dat hoeft toch geen politieman te zijn? Ik denk dat die taken ook elders komen te liggen. De tak handhaving, toezicht, boa’s, conciërges. Buurtcoaches is enorm aan het groeien. Dat zijn allemaal mensen die te maken hebben met veiligheid.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft, op basis van gesprekken met gemeenten, in 2016 een visie gepresenteerd op de handhavers van de toekomst. Deze visie gaat uit van negen randvoorwaarden, waarvan de volgende relevant zijn voor onderwijs en arbeidsmarkt:

  • Het takenpakket van handhavers wordt uitgebreid, bijvoorbeeld ook op het gebied van verkeersovertredingen. Ze maken daarbij gebruik van een breed instrumentarium van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke instrumenten.
  • De lokale driehoek kan op basis van de specifieke situatie bepalen of handhavers de beschikking moeten hebben over geweldsmiddelen als een wapenstok en pepperspray.
  • Politie en handhavers werken horizontaal samen, op basis van gelijkwaardigheid.
  • In de permanente her- en bijscholing van handhavers moet er meer aandacht zijn voor gespreks- en benaderingstechnieken en bestuursrecht.
  • Er komt een functieprofiel voor handhavers, met daarin de vaardigheden waarover deze moet beschikken. 
    (Panteia).

 

“Bij evenementen wordt particuliere beveiliging ingezet. Vaak wel onder regie van politie. Dat is niet nieuw, maar die verschuiving zie je steeds meer. Omdat de politie ook steeds meer taken krijgt met weinig mensen ontstaat er een verschuiving: van het publieke naar het particuliere domein. Vandaar dat ik pleit voor samenwerking om te komen tot een basisopleiding waarna mensen in allerlei beroepen kunnen uitstromen.”
Nico Bezemer, eX:plain en Nederlandse Veiligheidsbranche

Ook de inzet van bedrijven voor de toezichts- en handhavingspraktijk is een trend. Daarbij kan gedacht worden aan voorbeelden waarbij bedrijven zelf verantwoordelijk worden gehouden voor het organiseren van een (deel van) hun eigen toezicht. Of waarbij bedrijven toezicht op elkaar gaan houden. Deze ontwikkelingen kunnen zowel voortkomen uit ideeën over een effectieve inrichting van het toezicht of meer efficiency gedreven zijn (CCV).

Impact beroepsonderwijs

De beveiliger is een soort visitekaartje van het bedrijf, het takenpakket wordt uitgebreider. Er wordt steeds minder gevraagd naar de standaardbeveiliger en steeds meer naar de gastheer (security host) met vaardigheden in dienstverlening en security awareness. De nadruk ligt steeds meer op preventie en advies. Dat betekent dat ook competenties worden gevraagd op het gebied van communicatie, hospitality, kennis en kunde van automatisering, representativiteit, goede beheersing van de Nederlandse taal en Engelse spreekvaardigheid.

Mensen moet zich hier welkom voelen. Belangrijk is dat de beveiliger zich hiervan bewust is: hoe staan ze mensen te woord? Ze moeten weten dat de eerste indruk door externen door hen wordt bepaald. Maar er zijn beveiligers die dat nooit zullen kunnen. Je moet voorkomen dat je een beveiliger achter een balie ziet terwijl diegene er niet geschikt voor is. Er zijn ook opdrachtgevers en settings waarbij dat helemaal niet van belang is. We benaderen beveiliging nu als containerbegrip, terwijl er veel disciplines zijn waarbij je elke discipline apart moet bekijken. De beroepshouding is heel belangrijk. In ons examen hebben we een apart deel voor beroepshouding, gesprekspartner aankijken, empathisch vermogen en dat wordt beoordeeld tijdens het examen. Een van de uitgangspunten is gastheerschap: beveiligen met oog voor hospitality.”
– Jan Ketting, Rijksoverheid

 

Voor de particuliere beveiliger die er meer taken bij krijgt zoals toezicht bij evenementen, winkelcentra en horecagelegenheden, betekent het ook dat hij meer vaardigheden moet hebben.
“Het begint met dat hij een pro-actievere houding moet aannemen en communicatieve en sociale vaardigheden moet bezitten. Hij moet uitstralen dat hij de taken aankan. Dat is niet iedereen gegeven. Er zijn ook particuliere beveiligers op straat. Maar die doen dan de eerstelijns. Ze proberen in een vroegtijdig stadium een opstootje in te dammen. Dat vraagt andere vaardigheden, zoals rustig blijven en overredingskracht bezitten.” – Nico Bezemer, eX:plain en Nederlandse Veiligheidsbranche

“De toezicht en handhaving worden eigenlijk ingezet om de ogen en de oren van de politie te zijn. En op het moment dat ze wat constateren dan proberen ze het in eerste instantie zelf op te lossen. Ik noemde net het huisvuil. Dan zeggen zij bijvoorbeeld: ‘Uw huisvuil niet meer buiten zetten’! En dan komen ze de week erna kijken of je dat inderdaad niet meer doet. Zodra ze dat wel zouden doen dan kunnen ze vaak niet optreden en dan heb je een boa nodig. Dus binnen toezicht en handhaving zitten vaak ook één of twee boa’s die dan daadwerkelijk een bekeuring kunnen schrijven.”
– Nico Bezemer, eX:plain en Nederlandse Veiligheidsbranche

INHOUDSOPGAVE SECTORALE TRENDS VEILIGHEID