Van product naar gebruik

4. Servitization

WAT IS HET?

Opdrachtgevers vragen vaker om een infra bouw- en onderhoudcombinatie. De klant wil ontzorgd worden, niet alleen tijdens de bouw maar ook tijdens het gebruik. De opdrachtgever koopt geen infra bouwproject meer, maar het gebruiksgenot. Bijvoorbeeld Rijkswaterstaat koopt geen brug, maar koopt een oversteekmogelijkheid, die altijd werkt. De invulling van het gebruiksgenot kan variëren van heel beperkt op een specifieke dienst tot totale ontzorging in de breedte. Het gaat hier om het aanbieden van je product als dienst. In het Engels bekend onder de naam ‘anything as a service’ (XAAS) en ‘servitization’. De aannemer wordt daarmee meer een dienstverlener. Er wordt geëxperimenteerd met extra diensten naast de core business. Dat kan over veel onderwerpen gaan zoals financiering, exploitatie en omgevingsmanagement van infra projecten. Voor de beroepsgroep die werkt binnen afval, milieubeheer en onderhoud openbare ruimte is goed omgevingsmanagement belangrijk om zo dichter bij de bewoners te kunnen staan. Het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving door de beroepen een andere invulling te geven. In plaats van de gebruikelijke huisvuilnisophalers en medewerkers plantsoenendienst, krijg je bij de gemeente steeds meer wijkconciërges, buurtregisseurs en afvalcoaches.

“Ja ze worden zelfs bewust ingezet om zichtbaar te zijn door de gemeente. Ze worden als een soort ambassadeurs ingezet. Door in het Vondelpark barbecueënde mensen aan te spreken op de rommel die ze achterlaten. Dat zijn dan jongens die dragen een zwart kostuum met strepen, zodat het duidelijk is dat ze van de gemeente zijn. Maar ze zien er wel uit als gastheer, ze zijn communicatief vaardig. Dat ga je meer zien. Als je in een wijk komt waar bewoners met elkaar onderhoud plegen, moet je afstemmen hoe je daar aan bijdraagt”
– Wouter Jansen, SPA.

Machines worden steeds geavanceerder, er komen vaker nieuwe modellen op de markt. Machinefabrikanten bieden hun machines in lease contracten aan, inclusief het onderhoud. De machinefabrikant monitort op afstand het gebruik van zijn machines en kan zo tijdig onderhoudsbehoefte signaleren en uitvoeren. Bij een waterzuiveringsproject kan een aannemer aanbieden om ook verantwoordelijkheid te nemen voor de afvalverwerking. Men is nog wel huiverig voor dit soort diensten, wegens de grote financiële risico’s. Sommige afvalbedrijven pakken hun werkzaamheden breed op en bieden naast afvalverwerking ook andere diensten aan. Zoals het opwekken van energie uit reststromen, technisch onderhoud, parkeermanagement en het aanbieden van elektrische taxi’s waarbij aanwezige logistieke kennis en capaciteit worden ingezet. Energiebedrijven hebben door de overname van installatiebedrijven hun werkgebied uitgebreid. Er wordt van werknemers verwacht dat ze vaker aanverwant werk uitvoeren of herkennen wanneer andere expertise gevraagd wordt en hier passende dienstverlening op aanbieden.

WAT VERANDERT ER?

Bij de opdrachtgever neemt de vraag naar continue dienstverlening toe. De ontwikkeling van servitization kan eruit bestaan dat infra bedrijven naast hun kernproducten ook proactief reparatie- en revisiediensten, reserveonderdelen en trainingen aanbieden. Maar ook bredere diensten als consultancy, financieringen, verzekeringen en logistieke diensten vallen hieronder. Werknemers krijgen hierbij een extra verantwoordelijkheid om tijdens de werkzaamheden ook oog te hebben voor mogelijk extra werk of ander werk dat voor de opdrachtgever gedaan kan worden.

Steeds meer infrabedrijven ontdekken de waarde van abonnementsmodellen voor infra werkzaamheden. Binnen die trend gaan aanbieders in toenemende mate richting ‘anything-as-a-service’, waarbij klantwensen nog sterker centraal staan. Dit biedt een potentieel fundament voor de circulaire economie. Van kwantiteit naar kwaliteit in gebruik. Dat is een uitdaging voor de infrasector, niet de klus klaren maar betrokken blijven, dus de noodzaak om kwalitatief en duurzaam te kunnen werken neemt toe.

Netwerkbeheerders werken steeds meer met grote aannemers zoals BAM en Heijmans. Deze (van oorsprong) bouwbedrijven, ontwikkelen zich steeds breder in hun dienstverlening. Ze krijgen een bredere expertise en kunnen hun personeel multidisciplinair inzetten wat zorgt voor een brede leerontwikkeling. Bij het werk voor netwerkbeheerders gaat het om een efficiënte en effectieve van inzet van mensen en middelen bij gas-, water-, warmte- en datawerkzaamheden. De trend is om meer werk te delegeren aan de markt waarbij de verantwoordelijkheid voor toezicht bij de netbeheerder blijft.

Doordat er tijdens de vorige crisis vaak geen geld was voor nieuwe machines, zijn fabrikanten hun machines meer in lease constructies gaan aanbieden. Dat betekent voor de fabrikanten dus meer focus op het delen van machines en het aanbieden van onderhoudsservicecontracten. De fabrikant blijft tegenwoordig vaker eigenaar van de machines en krijgt daarmee dankzij digitale technieken op afstand veel waardevolle data over het gebruik van machines. Dit levert een beter totaalinzicht op waarmee innovatiekracht versterkt wordt en de fabrikant haar klanten vaker adviesdiensten kan aanbieden.

Bij de grote energiebedrijven is er meer sprake van marktontschotting doordat deze via overnames nieuwe diensten zijn aan gaan bieden. Bijvoorbeeld energiebedrijf Vattenvall die het installatiebedrijf Feenstra heeft overgenomen. Dit biedt meer ruimte voor abonnementsmodellen. Het is feitelijk weer een beweging terug naar vroeger toen bedrijven zoals Essent naast energie, ook afvalverwerking en telefonie als diensten aanboden.

VOORBEELDEN

De aanbestedingspraktijk in de waterbouw is aan het veranderen. Rijkswaterstaat besteedt inmiddels veel uit aan de markt, ook de waterschappen maken de omslag naar een grotere mate van uitbesteding. Bij waterschappen speelt de trend om ook zaken als financiering, exploitatie en omgevingsmanagement uit te besteden. Dit speelt met name bij de aanleg en het onderhoud van nieuwe waterzuiveringsinstallaties. Voor grote infra bedrijven is dit aantrekkelijk omdat zij naast het bouwen, ook meer aan beheer en exploitatie kunnen gaan doen. Zo zijn voor een waterzuiveringsproject in Delft, Heijmans en Strukton een samenwerking aangegaan, waarin ze ook verantwoordelijk zijn voor afvalverwerking. Men is huiverig voor dit soort diensten vanwege het inzetten van nieuwe dienstverlening en financiële risico’s (EIB, 2013).

Spaarnelanden is een afvalbedrijf uit Haarlem dat steeds meer diensten erbij is gaan doen. Dit vanuit een visie om de stad Haarlem schoon en leefbaar te houden. Op de website meldt het bedrijf over zijn aanwezigheid in Haarlem;  ‘Je komt Spaarnelanden overal tegen in Haarlem en omgeving. In wijken en parken, in de stad en op de weg, in parkeergarages, op het strand en zelfs in bomen en struiken.’ Spaarnelanden biedt een veelzijdig pakket aan taken en verantwoordelijkheden aan waaronder: afvalinzameling, parkeermanagement, beheer en onderhoud van straten, gevels, taxidiensten, wagenparken, openbaar groen, schooltuinen en speelvoorzieningen en de bestrijding van gladheid en plaagdieren. Daarnaast heeft Spaarnelanden ruime ervaring in het faciliteren van grote evenementen, zoals popconcerten, landelijke feestdagen en grote bijeenkomsten. Het taxibedrijf iZoof met elektrische taxi’s is ontstaan omdat Spaarnelanden zelf de elektrische energie kan leveren uit afval en de logistieke kennis van de stad heeft.

Adviezen voor het beroepsonderwijs

Doordat meer infra bedrijven zich nadrukkelijker als dienstverlener ontwikkelen, worden er van studenten nieuwe en aanvullende competenties verwacht naast de gebruikelijk inhoudelijke infra competenties. Het gaat dat onder meer om het vermogen tot samenwerken met andere disciplines en om klantgerichtheid. Maar ook om kennis en toepassing van omgevingsmanagement tijdens de werkzaamheden. Verder het onderscheid kunnen maken tussen kwalitatief en kwantitatief werken, het verschil kunnen inzien of werk niet alleen is afgerond maar ook naar tevredenheid van de opdrachtgever. Ook wordt er meer creativiteit en een brede blik verwacht van de studenten. Dat wil zeggen dat ze leren om tijdens de werkvoorbereiding en op de werkplaats oog te hebben voor hoe het werk ook anders gedaan kan worden en welke diensten nog meer aangeboden kunnen worden. In bredere zin gaat het hier om de ontwikkeling van soft skills en 21st century skills.

DossiersBenodigde vaardigheden en kennis als gevolg van servitization
Infratechniek, Machinisten, Afval, Milieubeheer & Onderhoud Openbare Ruimte, Betontimmeren en Grondwater & Wegenbouw• Het hebben van soft skills en 21st century skills: met vooral een focus op samenwerken, klantgerichtheid en multidisciplinair kunnen denken.

INHOUDSOPGAVE MACROTRENDS INFRA