Voorwoord & leeswijzer

Voorwoord & leeswijzer

Voorwoord

De veranderingen op de arbeidsmarkt gaan snel en hebben niet alleen gevolgen voor de context en de inhoud van de beroepen, maar ook voor het aantal beroepsbeoefenaars. Eén van de wettelijke taken van SBB is het aanbieden en beschikbaar stellen van arbeidsmarktinformatie. Om hieraan bij te dragen is het van belang om op de hoogte te blijven van trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Vanuit SBB is een trendmethodiek ingezet bestaande uit desk research, expert interviews en een digitale community (de ‘Deel je kennis community’). Met de digitale community zorgen we ervoor dat het trendonderzoek niet een momentopname is maar een dynamisch proces, waarbij we signalen van trends en nieuwe ontwikkelingen met elkaar blijven delen. De Community is een besloten platform. 

Wilt u meer weten over de ‘Deel je kennis community’ of lid worden mail dan naar deeljekennis@s-bb.nl.

Vanuit dit trendonderzoek achterhalen we met elkaar wat de ontwikkelingen betekenen voor het opleiden van vakmensen in het beroepsonderwijs. Trendonderzoek geeft niet alleen input voor de trendrapportage die nu voor u ligt, maar ook voor besluitvorming over:

  • vraagstukken die leven bij de sectorkamer/ marktsegmenten
  • aanpassingen kwalificatiedossiers
  • verdiepend beroepenonderzoek

In april 2018 is gestart met het trendonderzoek voor de sector Techniek en Gebouwde omgeving (TGO). Dit heeft geleid tot veel informatie over trends en ontwikkelingen en de impact van deze trends en ontwikkelingen op opleidingen. De inzichten hebben we gebundeld in deze rapportage. Deze rapportage maakt duidelijk wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn voor de sector TGO en welke ontwikkelingen een mogelijke impact hebben op het onderwijs.

Leeswijzer

Het signaleren, volgen en analyseren van trends en ontwikkelingen is noodzakelijk om te zorgen voor een goede aansluiting van beroepsonderwijs op het bedrijfsleven. Het is van belang om tijdig grip te krijgen op trends op de arbeidsmarkt om te blijven zorgen voor een goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

Trends geven richting aan welke koers er gevaren moet worden. Trends zijn ontwikkellijnen uit het verleden, die in het heden waarneembaar zijn en die in de toekomst waarschijnlijk invloed gaan hebben op de arbeidsmarkt. Trends geven de richting aan van veranderende waarden en behoeften op de arbeidsmarkt die in verschillende vormen verankerd raken bij bepaalde beroepsgroepen.

In dit trendrapport bespreken we de Demografische, Economische, Sociaal-Culturele, Technologische, Ecologische en Politieke-Juridische (DESTEP) ontwikkelingen. Per onderdeel van de DESTEP bespreken we eerst een algemeen beeld gevolgd door de ontwikkelingen die specifiek voor de sector TGO gelden. We maken hierbij een onderverdeling naar de deel sector Bouw en de Techniek.

 

In het tweede onderdeel van het trendrapport bespreken we specifiek de belangrijkste trends voor de sector TGO. Per trend geven we uitleg over de betekenis van de trend en bespreken we de impact ervan op het beroepsonderwijs.

In het derde onderdeel van het trendrapport tonen we kwantitatieve cijfers (zoals aantal studenten, gediplomeerden, vacatures). Met een link wordt u doorverwezen naar de dashboards arbeidsmarkt en beroepspraktijkvorming (BPV). Zo bent u altijd op de hoogte van de meest actuele cijfers.