Sturen op basis van data

3. Dashboarding

WAT IS HET?

Door technologische ontwikkelingen nemen de mogelijkheden en hulpmiddelen in de infra snel toe. Denk aan de inzet van sensoren, drones en andere digitale hulpmiddelen. De hoeveelheid digitale informatie die daarbij vrijkomt, wordt vaker in de vorm van dashboards weergegeven. Informatie ophalen uit dashboards en de besturing ervan kan ter plekke of op afstand. De bestuurders (machinisten) van machines krijgen het steeds drukker in de cabines en op andere plekken door de groeiende hoeveelheid data die de besturing ondersteunt en van relevante informatie voorziet. Het gaat dan om data die aangeeft of er effectief en efficiënt gewerkt wordt, hoe veilig er gewerkt wordt en wanneer onderhoud nodig is. Tegelijkertijd staat de bestuurder er vaker alleen voor, de ondersteuning van collega’s ter plekke vervangt de geautomatiseerde ondersteuning. Dit vraagt om passende competenties en een leven lang ontwikkelen om machines te kunnen blijven besturen. Multidisciplinair kunnen werken krijgt een voornamere rol. De werknemer moet vaker in staat zijn om verschillende machines en installaties te kunnen besturen en ook om verschillende infra werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Denk aan het kunnen inzetten van drones voor brug- onderhoudsinspecties.

“Vroeger moest je een boot huren voor een brug onderhoudsinspectie, nu kan je dat met een drone doen, dat is minder omslachtig, gaat sneller en kost minder, het wordt een nieuw specialisme
– Frank Fiers, Civilion.

Een ontwikkeling als gevolg van het uitlezen van data op afstand is het aanbod van track & trace systemen. De fabrikant verleent een extra service tegen een meerprijs naar haar afnemers toe.

Daarnaast is de smartphone en de tablet als hulpmiddel bij het werk verregaand verwerkt in de bestaande werkzaamheden. Paperless werken is de trend. Er is een groei van slimme machines en systemen die steeds meer aankunnen en zelfstandig kunnen werken. Er zijn al experimenten met zelfherstellende energie netwerken bij storingen. Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) op locatie is steeds normaler. Zo krijgen monteurs ter plaatse extra relevante informatie en kunnen hun werkzaamheden sneller, beter en met meer kennis uitvoeren. Bijvoorbeeld bij het onderhouden van verschillende transformatoren. Daarbij hoeft een monteur bij gebruik van AR niet alle kennis te bezitten om toch onderhoud en reparatie uit te kunnen voeren. Dashboarding wordt belangrijk om alle data die binnenkomt, zichtbaar en relevant te kunnen maken De inzet en kwaliteit van personeel, kan vaker inzichtelijk worden gemaakt via data. Daardoor zal personeelsmonitoring ook meer via dashboarding gaan.

WAT VERANDERT ER?

De toename van het gebruik van dashboards in de infra zorgt voor grote veranderingen in het werk. Het kunnen werken met digitale hulpmiddelen zoals tablets zal meer vanzelfsprekendheid worden. De hoeveelheid handwerk zal in verhouding tot het hoofdwerk afnemen. De intelligentie van machines en installaties in de infra neemt toe. Zij kunnen meer taken aan en deze vaker zelfstandig uitvoeren. Door het toenemend gebruik van intelligente machines, die digitaal kunnen communiceren, zal er steeds meer data vrijkomen die vraagt om een juiste en snelle beoordeling. Dat zal meer druk leggen op de werknemers in de infra sector. Ze moeten om kunnen gaan met grote hoeveelheid data en weten wat ze met die data moeten doen, weten wat prioriteit heeft. Dit gaat verder dan alleen op knoppen drukken. Het gaat ook om het weten waarom je op welke knoppen drukt. Terwijl de machines hun werk doen, mag de werknemer vaker nadenken, voor(uit)denken, wat de volgende werkzaamheden gaan worden. De verantwoordelijkheid van de werknemer neemt toe, en deze verantwoordelijkheden komen lager in de organisatie te liggen.

Je zit in een grote vrachtwagen met zes videoschermen en camera’s en allemaal fietsers om je heen. Ja dat is echt anders dan vroeger. We vragen hele andere dingen van onze medewerkers.
– Wouter Jansen, SPA.

De machines en installaties zullen in een steeds hoger tempo door de fabrikanten vernieuwd worden in technische toepassingen en software. Dat vraagt om flexibiliteit van werknemers om zich de nieuwe kennis en vaardigheden eigen te blijven maken die nodig zijn om met de machines en installaties te werken. Vaker zullen werknemers alleen met een machine of installatie werken, de ondersteuning komt dan van de apparaten zelf of in de vorm van AR ter plekke of VR wanneer besturing op afstand plaats vindt. Dat kan het beroep eenzamer maken. Van de werknemer wordt verwacht dat hij/zij blijft opletten en/of de juiste werkzaamheden zal uitvoeren. Dat betekent ook opletten of de veiligheid voor de omgeving geborgd is en of de communicatie met andere collega’s wel goed verloopt. Met hulp van onder meer track & trace systemen zal het voor zowel de werkgever, als voor de werknemer, steeds makkelijker en normaler zijn om volledig inzicht te krijgen in de effectieve en efficiënte inzet van het machinepark. Dit is belangrijk om de voortgang van werk te monitoren maar ook voor slim onderhoud.

Tegelijkertijd kan en zal met track & trace de personeelsmonitoring vaker worden meegenomen. Het zal dan als een controle instrument fungeren, maar ook zeker als opleidings- en ontwikkelingsinstrument.  Dankzij de verfijnde personeelsmonitoring kunnen talenten beter ingezet worden en waar nodig nieuwe competenties getraind worden. Hier ligt wel een gevoelig issue. Het gebruik van track & trace kan in strijd met de privacy wet (AVG) zijn, tenzij de OR van het bedrijf heeft ingestemd met het gebruik onder speciale voorwaarden.

VOORBEELDEN

Caterpillar is een innovatieve Amerikaanse producent van machines en installaties onder meer voor de infra sector. Door digitalisering en robotisering is dit bedrijf in staat om steeds slimmere machines voor haar klanten te maken. De prestaties van machines kunnen op afstand gelezen worden door Caterpillar of in abonnementsvorm door de klant. Het bedrijf werkt volgens een open innovatie aanpak waarin het klanten, overheden en universiteiten over de hele wereld betrekt. Door de open innovatie aanpak is Caterpillar in staat om gebruik te maken van diverse en brede expertise wat het proces van innovatie versnelt. Ze werken onder andere met digitale technieken gekoppeld aan het machinepark waarmee klanten exact en real time kunnen monitoren waarvoor en hoe het machinepark wordt ingezet. Daarnaast biedt Caterpillar intelligente systemen in machines aan die ervoor zorgen dat werkzaamheden automatisch lopen, inclusief veiligheidscondities. Dit zorgt voor meer voorspelbare output van werkzaamheden, minder schade en vermindert de impact van menselijke fouten op het machinepark.

De Nederlandse netbeheerder Enexis werkt inmiddels met toepassingen van Virtual Reality en Augmented Reality voor haar monteurs. Hierdoor kunnen zij hun werk sneller, beter en met meer kennis uitvoeren. Bijvoorbeeld in het onderhoud van verschillende transformatoren. Met hulp van een speciale intelligente bril hoeft de monteur niet langer alle kennis te hebben van de verschillende installaties om toch goed onderhoud en reparatie te kunnen uitvoeren. Tijdens het werken kan de monteur alle gewenste informatie oproepen over de installatie waar die op dat moment aan werkt.

Advies voor het beroepsonderwijs

Een groter gebruik van dashboards in de infra vraagt om een passende competentie ontwikkeling bij de student. Een student moet in staat zijn om verschillende dashboards en dashboardtechnieken uit te kunnen lezen. De student moet een grote en diverse stroom data op waarde kunnen beoordelen, kunnen filteren op prioriteit en kunnen omzetten in acties voor noodzakelijke werkzaamheden. Omdat fabrikanten hun machines en installaties vaker en sneller zullen vernieuwen met nieuwe technieken en software, is het aanbod van leven lang ontwikkelen belangrijk. Dat vraagt om flexibiliteit van werknemers om zich nieuwe kennis en vaardigheden eigen te blijven maken. Het is belangrijk om studenten al tijdens hun studie met de noodzaak van leven lang ontwikkelen te confronteren en ze te helpen met leertechnieken om sneller nieuwe leerstof eigen te maken of zelf te vinden.

Het multidisciplinair kunnen denken en werken wordt belangrijker voor de student. Het gaat om het in staat zijn om verschillende machines en installaties te bedienen maar ook om op verschillende infra werklocaties ingezet te kunnen worden. Doordat data van het machinepark vaker op afstand uitgelezen kunnen worden, in speciale controlekamers, neemt de vraag naar studenten die in rol van operator kunnen werken toe.

De verantwoordelijkheden van de machinist op de werkplek nemen toe, de kwaliteit van zijn inzet wordt steeds belangrijker. Hij heeft ook minder fysieke support om hem heen. Steeds vaker doet de machinist zijn werk alleen met hulp van sensoren en camera’s. Kunnen werken met sensoren is belangrijk. Verder is het belangrijk om tijdens de opleiding meer aandacht te besteden aan het nemen van verantwoordelijkheid en zelfstandig kunnen werken.

“Het wordt door beeldschermpjes, meters en sensoren steeds drukker in de cabine, de machinist krijgt daarnaast ook steeds meer verantwoordelijkheden
– René van der Steen, Vakvereniging het Zwarte Corps.

DossiersBenodigde vaardigheden en kennis als gevolg van dashboarding
Infratechniek, Machinisten, Afval, Milieubeheer & Onderhoud Openbare Ruimte, Betontimmeren en Grondwater & Wegenbouw• Leren omgaan met dashboards en zelfstandig werken.
• Aanpassingsvermogen om je een leven lang flexibel te kunnen laten bijscholen.

INHOUDSOPGAVE MACROTRENDS INFRA