Big data als motor voor andere vaardigheden

Smart data

 WAT HOUDT HET IN?

Data zijn tegenwoordig ruim voorhanden. Consumenten laten in de digitale wereld een spoor van data achter. In toenemende mate gebruikt men klantgegevens om meer inzicht te krijgen in het gedrag van consumenten en om hierop in te spelen. Door de inzet van big data kunnen bedrijven hun klantgroepen (en hun wensen en behoeften) beter inzichtelijk maken. Consumenten hebben hier voordeel van doordat men ze beter en persoonlijker bedient. Big data in combinatie met business intelligence gaat zorgen voor realtime-informatie die van voorspellende waarde is, en voor een andere manier van werken. Dat vraagt om andere specialismen dan waar men nu op inzet.

De zakelijke dienstverlening staat samen met de financiële en de IT-sector in de top drie en scoort bovengemiddeld op de potentiële bijdrage van kunstmatige intelligentie (KI). De bijdrage van ICT (hardware en software) aan de productiviteit in de sector zakelijke dienstverlening maakt zichtbaar wat de bijdrage is van digitale innovatie aan de groei van de sector. Bij zakelijke dienstverlening komt gemiddeld 37 procent van de productiviteitsgroei in de periode 2010-2018 door ICT. Dit laat zien dat processen en producten in deze sector veel potentie bieden voor innovatie met KI. (AccountantWeek.nl, 2021)

Het toenemend datagebruik roept ook vragen op zoals: Is alle dataverkeer beveiligd? En zijn bedrijfsgegevens wel voldoende beschermd, en onbereikbaar voor derden? Zijn de vertrouwelijkheid en de integriteit van de informatie en de authenticiteit en beschikbaarheid van de ICT-systemen wel voldoende gewaarborgd? Het gebruik van data kan er ook toe leiden dat het in strijd is met de AVG-wetgeving. Een medewerker dient te weten hoe persoonlijke gegevens bewaart dienen te worden en welke gegevens wel/niet gedeeld mogen worden.

WAT VERANDERT ER PER DOSSIER?

BUSINESS SERVICES

Big data
Analyse van big data kan bijdragen aan het beter en sneller inschatten en berekenen van risico’s. Het benutten van big data vindt al plaats bij bestaande werkzaamheden, zoals bestrijding van fraude met uitkeringen. Zo gebruikte de Nederlandse overheid het Systeem Risico Indicatie (SyRI) om fraude te bestrijden op het gebied van toeslagen, belastingen en uitkeringen. Op basis van gegevens over onder andere werk, inkomen, pensioenen en schulden berekende het systeem wie er mogelijk zou kunnen frauderen. Financiële organisaties verzamelen diverse inzichten over consumenten, zoals hun bereidheid om voor het product te betalen, de financiële positie en het risicoprofiel. Door de grote hoeveelheden beschikbare data kunnen banken makkelijker proactief handelen; door data om te zetten in betekenisvolle informatie en die te monitoren, kan een bank contact opnemen voordat de problemen ontstaan of toenemen. Transactiegegevens en andere financiële data zijn erg gewild, omdat men mede op basis daarvan gedragspatronen in kaart kan brengen en mogelijk voorspellen. (AFM, 2020)

In de juridische dienstverlening vragen klanten meer inzicht in de prijsopbouw. Big data geven hiertoe mogelijkheden. Zo kun je aan de hand van kwantitatieve en voorspellende modellen vaste prijzen berekenen voor civiele procedures, die de onderneming kan delen met klanten.

Binnen de juridische dienstverlening heeft de medewerker ook te maken met nieuwe wettelijke maatregelen om cybercrime op te sporen of te voorkomen. Het betreft maatregelen om de internetgebruiker meer rechtsbescherming te geven en de politie meer opsporingsmogelijkheden te bieden. Voorbeelden van cybercrime zijn: het schenden van de integriteit (hacken, malware verspreiden e.d.) en het tijdelijk onklaar maken of het overnemen van de controle van ICT-systemen. Vaak is zo’n delict ook een eerste stap naar een vervolgdelict. Door hacken verkrijg je iemands identiteits- of inloggegevens waarmee vervolgens een ander delict wordt gepleegd, bijvoorbeeld onrechtmatige (financiële) transacties.

HR afdelingen verzamelen al jaren data. HR analytics is een data-gedreven aanpak om mens-gerelateerde problemen te identificeren en te analyseren. Met HR analytics kunnen HR-professionals data die zij verzamelen, analyseren en combineren om vervolgens tot nieuwe, bruikbare inzichten te komen. Over het algemeen zorgt het gebruik van HR analytics voor een betere werkomgeving voor werknemers en meer winst voor de organisatie. Door gebruik te maken van de juiste data kan een organisatie er achter komen waarom werknemers vertrekken – of zelfs voorspellen wanneer dit zal gebeuren. Voorspellende analyses zijn te gebruiken voor:

 • voorspellen van de toekomstige omzet;
 • managen van risico’s;
 • inschatten van talentontwikkeling;
 • voorspellen van je personeelsverloop;
 • voorspellen van het effect dat opleidingen hebben op de arbeidsproductiviteit.

(AG5, 2020)

Het gebruik van big data is ook zichtbaar in de marketing en communicatie. Consumenten genereren grote hoeveelheden gegevens en naarmate data-analyse goedkoper en kwalitatief beter wordt, zijn bedrijven steeds beter in staat om klantgedrag en behoeften te voorspellen. Het enkel focussen op bijvoorbeeld conversieratio’s is niet goed genoeg meer. (Meltwater, 2019)

Een groeiende trend bij het gebruik van big data is predictive marketing, oftewel voorspellende marketing. Predictive marketing is het verzamelen van grote hoeveelheden gegevens over de doelgroep om zo een beter inzicht te krijgen in mogelijk nieuwe marketingstrategieën die het beste werken. Hoe meer data er beschikbaar zijn over een gebruiker, hoe relevanter de boodschap.

De kracht van data zit in de visualisatie, die gebruikmaakt van groene en rode meters, stoplichten en smileys. Alles om realtime duidelijk te maken wat de resultaten van bijvoorbeeld de marketinginspanningen zijn. Er zijn veel datavisualisatie-tools, denk aan Klipfolio, Google Datastudio, Qlik en Tableau. In de praktijk zie je dashboards niet alleen op de marketingafdeling, maar ook op finance- en bijvoorbeeld sales-afdelingen. (Crum, 2020)

Cookieless era in de marketing- en communicatiebranche
Cookies worden in de marketing- en communicatiebranche onder andere gebruikt om:

 • onderscheid te maken tussen nieuwe versus terugkerende bezoekers;
 • potentiële klanten te targeten;
 • de customer journey te volgen;
 • mediabudgetten te optimaliseren en toe te wijzen.

Zodoende kun je de kans vergroten dat je een effectieve boodschap aan de juiste doelgroep overbrengt. Consumenten hebben het recht te weten hoe men hun gegevens verzamelt, gebruikt en deelt. Ook hebben ze het recht om te bepalen of hun gegevens gebruikt mogen worden voor commerciële doeleinden. Om de privacy van consumenten te beschermen, is de AVG-wetgeving gelanceerd. Dit heeft ten gevolge dat alle vormen van tracking en opslag van persoonsgegevens, gebruik van cookies, digital fingerprinting et cetera niet zijn toegestaan zonder dat een eindgebruiker hier toestemming voor heeft gegeven. Om de privacy van de gebruiker te borgen, zijn third-party cookies vanaf 2022 onbruikbaar. Maar liefst 80 procent van de data die in 2021 inzichtelijk zijn, zal in 2022 niet langer beschikbaar zijn voor adverteerders en marketeers. Een andere belangrijke verschuiving betreft de levensduur van cookies. Apple/Safari was de eerste die de standaardlevensduur van cookies verkortte van dertig dagen naar één dag. Dit maakt het voor marketeers moeilijker om de customer journey volledig te volgen. (Mol, 2021)

Deze cookie ontwikkelingen hebben een enorme impact op marketing en communicatie. Het gaat het hele advertentiesysteem veranderen. Ook zal het de manier waarop de merken met hun publiek omgaan, hervormen. Enkele dingen die gaan veranderen:

 • Er zullen grote privacy transformaties plaatsvinden: merken moeten nu opnieuw nadenken over klantenwerving, activering van klantgegevens, marketingtechnologieën en alles wat voor hen relevant is.
 • Statistieken zijn minder betrouwbaar. Apple’s Safari blokkeert third-party cookies al volledig, zodat alle bezoekers unieke bezoekers lijken. Aangezien Safari een marktaandeel van ongeveer een kwart heeft en op mobiel zelfs bijna 35 procent, kan dat je cijfers flink beïnvloeden.
 • Nieuwe manier van call to action: de veranderingen zeggen ook iets over de consument van nu, die steeds meer waarde hecht aan zijn privacy en onlineveiligheid. En dus is het zaak om daar als marketeer op in te spelen.

Dat betekent dat een marketeer nu proactiever en explicieter om toestemming moet vragen om gegevens van de bezoekers te gebruiken. Door hen (subtiel) aan te moedigen om in te loggen, kun je hen op een transparante manier volgen, herkennen en hun customer experience verbeteren. Voor de bezoeker moet duidelijk zijn wat hij er aan heeft, door hem écht gepersonaliseerde content te bieden in de vorm van passende aanbiedingen, serviceberichten en aanbevelingen.  (Visser, 2021)

Kunstmatige intelligentie en machinelearning
Wil kunstmatige intelligentie (KI) van de grond komen, dan is ervaring met data belangrijk. De automatische invoer van data zorgt ervoor dat accountants met behulp van KI makkelijker en sneller algemene financiële trends kunnen analyseren. Het gebruikmaken van KI helpt accountants bij het beter beheren, rapporteren en verzamelen van gegevens. De kwaliteit van de rapportages neemt ook toe, omdat de technologie helpt bij versiebeheer en nauwkeurigheid van de gegevens die men rapporteert en ook rekening houdt met compliance-richtlijnen. (AccountantWeek.nl, 2021)

Door het complete netwerk van een klant te onderzoeken, kan AI in een eerder stadium betalingsproblemen ontdekken. De AFM verwacht dat men de komende jaren meer gebruik zal maken van kunstmatige intelligentie bij het vaststellen van de verzekeringspremies, de acceptatie van klanten, bij het afsluiten van verzekeringen, voor het verbeteren van fraudedetectie bij schadeclaims en het voorspellen van klantvragen. (AFM, 2020)

De AFM vindt het belangrijk KI verantwoord in te zetten. Dat vraagt om aandacht van marktpartijen en toezichthouders. Dit betreft bijvoorbeeld de vraag hoe KI-toepassingen voor online beslisomgevingen de consument kunnen stimuleren om beslissingen te nemen die in zijn belang zijn. De AFM is voornemens om in de komende periode verwachtingen te formuleren voor het verantwoord gebruik van AI en tegelijkertijd haar toezicht rondom deze technologische ontwikkeling te verstevigen. (AFM, 2020)

  McGinnis en Pierce voorspellen dat er vijf gebieden zijn waarop machine intelligence behoorlijke veranderingen teweeg zal brengen voor juridische dienstverleners:

  1. E-discovery; dit betreft het doorzoeken van grote hoeveelheden elektronische data voor een specifiek doel. Aanvankelijk werd e-discovery gebruikt in het kader van een juridisch onderzoek of een rechtszaak om bewijsmateriaal te vergaren. Tegenwoordig ook voor andere doeleinden, bijvoorbeeld bij fusies en overnames, om de benodigde gegevens boven tafel te krijgen. Of bij due diligence onderzoeken om de juistheid van onder andere financiële, fiscale en juridische gegevens te controleren.
  2. Legal search; te verwachten is dat binnen tien tot vijftien jaar zoekmachines semantisch kunnen zoeken en het gevonden materiaal kunnen evalueren.
  3. Document generation; machine intelligence kan een revolutionaire verandering teweegbrengen in het gebruik van juridische documenten.
  4. Brief and memoranda generation; dit betreft juridische teksten tijdens gerechtelijke procedures of interne kantoorstukken om elkaar op de hoogte te stellen van de stand van zaken in een specifieke casus. McGinnis et al. verwachten dat over vijftien jaar de eerste acceptabele concepten worden geproduceerd.
  5. Prediction of case outcomes; dit betreft het voorspellen van de waarschijnlijke uitspraak van een rechter met behulp van big data. Meer in het algemeen gaat men ervan uit dat er in de toekomst steeds meer gebruik wordt gemaakt van legal analytics: het gebruik van big legal data voor bedrijfsvoering, marketing en inhoudelijke kennis. Men ontwikkelt hulpprogramma’s die rechtzoekenden helpen keuzes te maken. Ravellaw.com heeft bijvoorbeeld een database waarin alle US caselaw is opgeslagen. De website stelt gratis hulpprogramma’s beschikbaar om die data te analyseren.

  (Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2016)

  HR afdelingen gebruiken kunstmatige intelligentie (KI) in recruitment processen. De menselijke factor en de inschatting van managers en recruiters blijft van groot belang, maar de mate waarin data-analyse en kunstmatige intelligentie gedrag, gewoontes, werkethiek, veranderingsbereidheid en cultuurmatches kunnen inschatten, gaat veel verder dan mensen überhaupt zouden kunnen. Op het gebied van werving kan KI organisaties inzicht geven in regionale arbeidsmarkten, voorspelt het of je een functie makkelijk kunt invullen en helpt het bij het opstellen van vacatureteksten.

  KI wordt de standaard en een niet weg te denken onderdeel van werving en selectie. Het werving- en selectieproces gaat met KI gerichter en het screeningsproces gaat efficiënter. Het maakt het mogelijk om gericht te zoeken in de juiste talentenvijver. Doordat KI veel werk uit handen neemt bij werving en selectie hebben hr- en hr-dienstverleners hun handen vrij om meer aandacht te geven aan kandidaten, medewerkers en organisaties. Ze hebben meer tijd om de finale match tussen kandidaat en organisatie te onderzoeken en te voltooien. Juist hr-medewerkers zijn in staat om te achterhalen of een kandidaat op persoonlijk vlak past bij het DNA van de organisatie. Daarnaast zorgt KI ervoor dat hr-medewerkers meer tijd kunnen besteden aan hulp bij de toekomstplannen van medewerkers en bij de richting die ze op willen. Veel KI en datatechnieken staan onder druk omdat ze minder ‘bias free’ zouden zijn dan van te voren was gedacht. (Start People, 2019; Waasdorp et al., 2021)

  Sensoren
  Verschillende gemeenten doen al een tijdje ervaring op met dataverzameling in de openbare ruimte. Sensoren zijn daarvan een goed voorbeeld. Gemeenten zetten ze onder meer in om luchtkwaliteit te meten, en om passanten te tellen voor binnenstadmonitoring. Een belangrijk aandachtspunt is het maken van goede afspraken over het gebruik van de data. Wie mag onder welke voorwaarden over welke data beschikken en met welk doel? Een paar voorbeelden van sensoren die gemeenten inzetten:

  • Op lantaarnpalen en aan gevels van panden aangebrachte camera’s voor het meten van passantenaantallen en -stromen – een variant hiervan vindt onder meer plaats in de gemeente Nijmegen.
  • In het wegdek aangebrachte detectielussen om de bezettingsgraad van parkeerplaatsen te meten – een variant hiervan vindt onder meer plaats in de gemeente Leusden.
  • In gemeentelijke afvalcontainers geplaatste sensoren voor meten van de vulgraad – een variant hiervan vindt onder meer plaats in de gemeente Leusden.
  • Gemeenten die met camera’s of wifi trackers loopstromen in kaart brengen en bijhouden hoelang bezoekers op een bepaalde plaats blijven tijdens een evenement. (Van Barneveld et al., 2019)

  “We hebben nu op een aantal parkeerplaatsen in Winterswijk sensoren in de stoep of in de grond aan laten brengen en dan zie je op zo’n bord de informatie ‘vol’ of ‘bezet’, net zoals wanneer je een parkeergarage inrijdt. Dat zouden we meer willen uitbreiden, maar daar hangt ook een kostenplaatje aan en je moet daar eerst de achterkant voor ingericht hebben, want nog lang niet al onze parkeerplaatsen bijvoorbeeld zijn uitgerust met die parkeersensoren.”
  – Manon van Bree (gemeente Winterswijk)

  Blockchain
  Een andere wereldwijde trend is dat zowel gevestigde als nieuwe marktpartijen investeren in blockchaintechnologie. Deze technologie biedt de mogelijkheid om slimmer en efficiënter om te gaan met transacties en dataopslag. De blockchain is een geavanceerd register dat het mogelijk maakt dat er zonder tussenkomst van een derde partij (zoals een bank of notaris) een betrouwbare transactie plaatsvindt tussen partijen. De mogelijkheden voor financiële en juridische diensten zijn legio. Omdat de impact van blockchain potentieel groot is, gaat het dus niet zo snel. Maar die impact gaat er komen. Op dit moment is blockchain in de meeste gevallen nog niet in de productfase aangekomen.

  Blockchain gaat niet de bestaande processen veranderen. Maar het is wel mogelijk nieuwe financiële producten te ontwikkelen op basis van blockchain. Het unieke is dat het systeem zichzelf controleert. Hierdoor heb je geen centrale toezichthoudende organisatie meer nodig. Burgers blijven de baas over hun eigen data, terwijl de betrouwbaarheid gewaarborgd is. Hierdoor gaan processen veel sneller.

  Er zijn geluiden dat deze ontwikkeling het einde betekent van notarissen, advocaten en ook banken. Maar de impact op zakelijke dienstverleners lijkt mee te vallen. De technologie biedt mogelijkheden om het werk anders, en misschien wel leuker, in te richten.

  EVENEMENTENORGANISATIE

  Slimme datasystemen
  Door gebruik te maken van een evenementen-app waarin bezoekers realtime feedback kunnen geven, ben je als organisator in staat om snel en adequaat te handelen, in welke situatie dan ook. Met de feedback kun je indien nodig direct aan de slag en is een probleem opgelost, voordat alle bezoekers er last van hebben ondervonden. Daardoor voorkom je een negatieve ervaring. Met data uit een event-app kunt je nu realtime zien wat wel en niet werkt op je evenement. Met technologie zoals RFID en slimme badges kun je zien welke secties van het evenement populair zijn en welke delen mogelijk een boost nodig hebben. Valt het aantal aanwezigen bij een bepaalde spreker tegen, dan kun je dit probleem direct aanpakken. Stuur bijvoorbeeld pushberichten of pas de bewegwijzering aan om meer bezoekers aan te moedigen naar die minder drukke gebieden van je evenement te gaan. (Keyzerevents, 2020)

  Return on investment bepalen door middel van data
  Door de enorme opkomst van online-events, is de return on investment (ROI) van evenementen makkelijker te meten dan ooit. De opkomst van hybride- en online-evenementen zorgt voor veel manieren om data te verzamelen en het event inzichtelijk te maken. Zo kun je meten welke acties bezoekers ondernemen bij het deelnemen aan je event en beter achterhalen welke interesses zij hebben. Ook sponsors kunnen precies zien hoeveel deelnemers op hun uitingen hebben geklikt of hun sessie hebben bekeken. Doordat je alle data online verzamelt, kun je die eenvoudig in een rapportage of dashboard weergeven. Zo maak je nog beter inzichtelijk wat de ROI van het evenement is.

  Willem Westermann (De Regelaar)

  We kunnen wel onderkennen dat de anonieme bezoeker zo langzamerhand bijna niet meer bestaat. 

  WELKE VOORBEELDEN ZIJN ER IN DE PRAKTIJK?

  • GarantiBank biedt een gratis mobiele app (iGaranti) die klanten gepersonaliseerde aanbiedingen en adviezen geeft op basis van hun locatie en hun uitgaven in het verleden. De app maakt daarvoor gebruik van big data en advanced analytics, en wijst gebruikers op basis van onder meer de locatiegegevens en reviews van Foursquare-gebruikers op winkels in de buurt met een speciale aanbieding. Daarnaast biedt de app de mogelijkheid om interessante suggesties op te slaan, en kan de app op basis van eerdere uitgaven inschatten wat de bestedingsruimte van een klant voor de rest van de maand is. (PWC, 2016)
  • KPMG meldt dat AI-technieken al een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan zijn controleprocessen. Bijvoorbeeld door het markeren met trefwoorden van boekingen van twijfelachtige aard, van boekingen uit onbevoegde bronnen of het herkennen van een ongewoon groot aantal journaalposten. (Akkerman, 2021)
  • De Jaarbeurs Utrecht verbetert en vergroot met zijn digitaliseringsstrategie zijn dienstverlening. Met innovatiepartner Samsung hebben ze in 2020 belangrijke stappen gezet. Overal in de gebouwen hangen grote schermen en ze hebben de Jaarbeurs Welcome-app ontwikkeld. Met behulp van een groot aantal digitale bakens in de hallen en een indoor positioning system kunnen bezoekers drukke plekken vermijden en kan de Jaarbeurs de drukte goed monitoren en eventueel vroegtijdig actie ondernemen. Op deze manier is het gemakkelijker voor bezoekers om hun bezoek ter plekke aan te passen, zodat ze overal anderhalve meter afstand kunnen houden. (Jaarbeurs Utrecht, 2021)

  WAT IS DE IMPACT VAN SMART DATA OP HET WERKVELD?

  Toepassingen van big data en kunstmatige intelligentie hebben gevolgen voor de werkzaamheden. Taken van mensen veranderen hierdoor ook. Voor iedere toekomstige beroepsbeoefenaar geldt dat leren werken met data belangrijk is. Hoe verzamel je data? En wat mag daarbij qua privacy wel of niet? Hoe interpreteer, analyseer en rapporteer je data? Door het gebruik van data is de vraag naar hbo’ers en wo’ers toegenomen.

  BUSINESS SERVICES

  Benodigde vaardigheden
  In de accountancybranche heeft de ontwikkeling van smart data enigszins impact. De werknemers moeten op basis van data realtime advies kunnen geven aan hun klanten op basis van de op dat moment beschikbare data. De accountant laat de klant zien hoe de verwachtingen zijn voor de komende tijd, onderzoekt de mogelijkheden om processen naar een hoger niveau te tillen, voert bedrijfseconomische analyses uit en schetst strategische scenario’s. Ook vertaalt hij strategische doelstellingen naar meetbare KPI’s. Ondernemers hechten meer waarde aan onderwerpen als risicomanagement, bedrijfscultuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze willen dat men hun organisatie als een goed geleid bedrijf ziet. De accountant kan hierin een belangrijke rol vervullen; de rol van adviseur en rapporteur. (Visma, 2021)

  In de marketing- en communicatiebranche zijn bijna alle medewerkers gericht op het verbeteren van hun data- en analysemogelijkheden, personalisatietechnieken en gegevensbeheer. Het verwerven van data gebeurt overal en de mogelijkheden zijn eindeloos. Het betekent dat je de beschikking hebt over onlinekennis (Google analytics, seo), maar ook data moet kunnen interpreteren. Daarbij gaat het om gedragsdata die meetbaar zijn. De student leert om gebruik te maken van de data die via de mobiel of computer beschikbaar komen.

  Het werken met data vraagt van medewerkers communicatie dat ze het vermogen hebben om te beoordelen wat wel of niet gerechtvaardigd is. Het is belangrijk dat ze beseffen dat er grenzen zijn in het verzamelen van big data. Om te kunnen werken met data is het van groot belang dat men beschikt over de juiste dataskills.

  Ook vraagt het werken met data dat bedrijven in de communicatiebranche meer zouden mogen investeren in personeel met ICT-vaardigheden en om samenwerking met technologiebedrijven op te zoeken. Het communicatievak en ICT moeten weer meer met elkaar verstrengeld raken. Dan is de toegevoegde waarde van communicatiemedewerkers groter. Het werken met data is in feite allemaal informatie-uitwisseling en technologie. Het gaat om de combinatie van technologie (van hoe doe je dat?) en om het menselijke aspect van communicatie (van wat heb je ervoor nodig?). (Logeion, 2021)

  Het mkb is op zoek naar allround medewerkers die ook op het gebied van marketing en techniek het een en ander begrijpen en uitvoeren. Studenten van nu zou je al veel meer kunnen opleiden tot T-shaped professionals. T-shaped professionals hebben een diepgaande toewijding, specialistische kennis en vaardigheden in hun eigen expertise, het verticale deel van de T. Daarnaast bezitten ze vaardigheden en competenties om te verbinden met mensen uit andere disciplines, het horizontale deel van de T. Een T-shaped professional kijkt dus niet alleen vanuit het eigen referentiekader naar de situatie, maar kan die ook benaderen vanuit het referentiekader van andere disciplines. (Itacademy, 2019)

  Een communicatiemedewerker moet weten wat er met data allemaal mogelijk is en daarmee rekening houden in het aanbieden van content.
  “De content moet aansluiten bij het zoekgedrag in Google. De zoekwoorden moeten terugkomen in de teksten die je schrijft. Ook is het principe van adverteren heel anders, omdat in de digitale wereld alles meetbaar is. Dus een van de zaken die ik heel belangrijk vind, is dat studenten veel meer dataskills krijgen, dat ze beter data leren interpreteren. Want die data is er, als je die goed gebruikt, dan kun je daar enorm profijt van hebben. Beetje grof gezegd, marketing was vroeger vooral theorie en onderbuikgevoel, nu maken we het allemaal meetbaar. Continu testen, uitproberen, doorvoeren, weggooien.”
  – Johan Keurentjes (De Nieuwe Zaak)

  EVENEMENTENORGANISATIE

  Omdat voor bezoekers van evenementen via een app alle gegevens digitaal beschikbaar kunnen worden gemaakt, zijn enige ICT-vaardigheden van een medewerker evenementenorganisatie wel wenselijk. Er komt in de voorbereiding van het event namelijk veel techniek bij kijken: voor het maken, gebruiken en scannen van QR-codes, het maken en controleren van tijdsloten en het mogelijk maken van onlinetickets kopen. Een medewerker dient te begrijpen hoe de systemen werken en moet erover kunnen communiceren.

  INHOUDSOPGAVE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING