Select Page

Data leidt tot verbeteringen
van processen

Smart data

 WAT HOUDT HET IN?

Klantdata
De nieuwe informatietechnologie ontwikkelt zich snel. Het is duidelijk dat naast data-analyses grote aanjagers zijn van vernieuwing. Een voorbeeld: vóór de coronacrisis vertrokken er jaarlijks bijna een half miljoen vluchten van Schiphol. Dat zijn bijna 70 miljoen passagiers, die samen zorgen voor een significante hoeveelheid data. Na analyse kun je deze data inzetten om de luchthavenprocessen te optimaliseren.

Luchtvrachtdata
In de luchtvracht doen de nieuwe informatietechnologieën versneld hun intrede. Er zijn systemen ontwikkeld om de luchtvrachtprocessen van aan- en afvoerstromen digitaal soepeler te laten verlopen naar de luchthaven (Cargo Magazine, 2019 en House of Aviation, 2019b).

Luchtvracht digitale documenten
Luchtvrachtdocumenten zijn in toenemende mate gedigitaliseerd en virtueel gedeeld. De afhandelaars hebben per 1 januari 2021 ‘Digitaal aanmelden van exportvracht’ ingevoerd op Schiphol. Het doel is om het proces van afhandeling van de exportvracht op de luchthaven, het administratief verwerken en lossen en laden van exportgoederen, efficiënter, duurzamer, veiliger en betrouwbaarder te maken. Papierloos is de doelstelling, want digitale vrachtdocumenten helpen cargoprocessen transparant, betrouwbaar, foutloos, snel en veilig in te richten. Het elektronisch vooraanmelden is een van de onmisbare puzzelstukjes in het proces van digitaal registreren, authenticeren, identificeren en autoriseren van exportvracht voor de vervoerder die de vracht moet afleveren. Het is een geautomatiseerd communicatiekanaal tussen enerzijds transporteurs en/of expediteurs en anderzijds de afhandelaren op de luchthaven (ACN, 2020). Met een netwerk van luchthavens ontstaat een model waarin geautoriseerde partijen alle luchtvrachtstromen digitaal kunnen volgen. De luchtvrachtbranche heeft de voordelen van digitale gegevensoverdracht al lang geleden ingezien. De toekomst van logistiek is onbetwistbaar digitaal (ACN, 2021).

Luchtvracht nomineren
Men probeert ook digitale informatie op het gebied van nomineren uit. ‘Nomineren’ is strikt genomen het benoemen of aanwijzen van een partij die een bepaalde taak op zich neemt. In de luchtvracht op Schiphol heeft de term betrekking op een specifiek moment: nadat importgoederen zijn gelost uit een toestel. De afhandelaar verzorgt het lossen, sorteert de zending en nomineert aan welke expediteur hij de zending vervolgens overdraagt. De expediteur zorgt voor het inklaren bij de douane en draagt de goederen, al dan niet na tijdelijke opslag, over aan transporteurs voor het vervoer naar de eindbestemming in Nederland of elders in de Europese Unie (Amsterdam Logistics, 2020). Automatisch nomineren werd in 2020 al een paar maanden getest. Het is met nomineren mogelijk om vóór aankomst de juiste expediteur vast te stellen en die te informeren over de geplande aankomst en de voortgang van het proces. De stakeholders in de keten (afhandelaren, expediteurs en vervoerders) zijn ervan overtuigd dat automatisch nomineren ook concrete logistieke procesverbeteringen mogelijk maakt (Amsterdam University of Applied Sciences, 2019).

WAT VERANDERT ER?

Klantdata
Het op een kwalitatief juiste manier toepassen van data kan bijdragen aan een high quality luchthaven (Klantcontact, 2021). Dat kan leiden tot een positievere klantbeleving.

Op basis van data kan men inspelen op realtime statusdata en informatie die er is. Door systemen te koppelen en intelligenter gebruik te maken van data, kunnen medewerkers op de luchthaven sneller reageren op operationele ontwikkelingen en zo zelfs vertragingen voorkomen. Men kan op basis van beschikbare data en data-analyse als medewerker zelf proactief services aanbieden aan de klant. Dus een soort van next best action naar de klant formuleren, gerelateerd aan wat zijn behoefte zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld ook door producten of servicepakketten aan te bieden. Op basis van de analyse kun je ook nadenken over de persoonlijke reis. Je kunt dan bijvoorbeeld proactief een bepaalde upgrade verkopen of de klant aanbieden dat die bij zijn volgende reis op een andere manier kan aankomen en inchecken. De impact hiervan ziet men terug in de klantbeleving (House of Aviation, 2019).

Luchtvrachtdata
Data kan ook een bijdrage leveren aan het optimaal uitvoeren van de luchtvrachtprocessen. Om een betrouwbare, snelle afhandeling mogelijk te maken, moeten goederenstromen transparant en voorspelbaar zijn. Dit vereist de koppeling van goederen- en informatiestromen enerzijds en data-analyse in de luchtvrachtketen anderzijds. De kennis die deze vraag oplevert, is gericht op optimale procesbeheersing door integratie van informatie- en goederenstromen. Dit heet data innovation.

WELKE VOORBEELDEN ZIJN ER UIT DE PRAKTIJK?

Klantdata voorbeelden:

  • KLM heeft een plug-app. Die geeft de collega’s realtime inzicht in alle processen die bij de ‘omdraai’ (het moment tussen aankomst en vertrek van een vliegtuig) komen kijken. En wat de status is van het boardingproces. Voorheen was die informatie voor slechts een selecte groep KLM’ers beschikbaar (KLM, z.d.-f).
  • In de langetermijnvisie van Schiphol (die tot 2050 reikt) is vastgelegd dat het bedrijf wil toewerken naar de duurzaamste high quality luchthaven. Hierbij zijn de kwaliteit van het netwerk en van de dienstverlening belangrijke bouwstenen. De luchthaven gaat in eerste instantie ervaring opdoen met data gedreven sturen (Klantcontact, 2021).

Luchtvrachtdata voorbeelden:

  • Royal Schiphol Group is vanaf 1 november 2020 volledig eigenaar van het vrachtinformatieplatform Cargonaut. In het door Cargonaut geëxploiteerde Schiphol Information Exchange (SIE) zijn veel data beschikbaar over zendingen en de uitvoering van logistieke processen. Het platform zorgt voor informatie-uitwisseling tussen alle vrachtpartijen op Schiphol. Het zal de goederenstroom voorspelbaarder maken doordat ze door goede datagegevensuitwisseling nog beter weten wanneer welk type vracht binnenkomt. Daardoor kunnen ze processen en partijen op de luchthaven slimmer en efficiënter inzetten, wat zorgt voor een soepele vrachtafhandeling. Voor meer dan 95 procent van de zendingen kun je de logistieke bewegingen op Schiphol eenduidig identificeren met de beschikbare data (Royal Schiphol Group, 2020a en Amsterdam University of Applied Sciences, 2019).
  • In het Smart Cargo Mainport Program (SCMP) is digitalisering van het nominatieproces benoemd als een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren en versnellen van het logistieke proces op Schiphol. Bij een gedigitaliseerd nominatieproces, waarin de air waybill (een luchtvrachtbrief) digitaal beschikbaar is en je de nominatie direct kunt uitvoeren, kunnen expediteurs informatie krijgen over binnenkomende zendingen, nog voordat ze gearriveerd zijn. Dat biedt mogelijkheden voor expediteurs, vervoerders en afhandelaren om het logistieke proces op Schiphol efficiënter te plannen en uit te voeren. Wanneer importzendingen op Schiphol zijn aangekomen, stellen de afhandelaren aan de hand van de air waybill handmatig vast voor welke klant de zending bestemd is en welke expediteur ze moeten informeren om de zending te komen afhalen namens de klant. In het SCMP is gestart met de ontwikkeling van een proces dat het nomineren automatisch uitvoert op basis van air waybill-informatie die airlines aanleveren bij Cargonaut voor meldingen aan de douane en de luchthaven. Automatisch nomineren gebeurt centraal door Cargonaut, gebaseerd op de informatie uit de Schiphol Information Exchange die Cargonaut beheert (Amsterdam University of Applied Sciences, 2019).

WAT IS DE IMPACT VAN SMART DATA OP HET WERKVELD?

Werkzaamheden veranderen
De werkzaamheden veranderen zowel op het gebied van de Luchtvaartdienstverlening als op het gebied van de luchtvracht.

Klantdata:
Een medewerker moet steeds meer informatie tot zich nemen voor allerlei activiteiten. Dus veel meer (realtime) data-inzicht hebben, het snappen en kunnen toepassen van de informatie voor bepaalde activiteiten. De beschikbare informatie/data kan men gebruiken door bijvoorbeeld de klant proactief te voorzien van informatie over meer (extra) services en klantbehoeften. De data kan dus bijdragen aan service en producten die klanten zoeken of wensen.  

Luchtvrachtdata:
Afhankelijk van de functie gaat het er niet alleen over dat je datakennis paraat hebt en dat je het snel moet kunnen zoeken en vinden. Het betreft naast data-analyse ook het toepassen voor bepaalde activiteiten. Ook voor efficiënte luchtvrachtactiviteiten. Aan- en afvoerprocessen van vracht worden meer geoptimaliseerd door het gebruik van data. Zo kan data bijvoorbeeld effectief gebruikt worden voor bijvoorbeeld het analyseren van routes voor speciale ladingen.

Op het gebied van bijvoorbeeld het nominatieproces zijn kennis en vaardigheden nodig. Zo zijn er medewerkers nodig voor implementatie van de digitale (vooraan)meldingen. Digitalisering van het nominatieproces is ook benoemd als een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren en versnellen van het logistieke proces op o.a. Schiphol. Een gedigitaliseerd nominatieproces biedt mogelijkheden voor expediteurs, vervoerders en afhandelaren om het logistieke proces efficiënter te plannen en uit te voeren (Amsterdam University of Applied Sciences, 2019).

Benodigde vaardigheden
De benodigde vaardigheden betreffen zowel de medewerkers op het gebied van de Luchtvaartdienstverlening als de luchtvracht.

Klantdata:
Medewerkers (o.a. luchtvaartdienstverleners) moeten steeds meer informatie/data tot zich nemen en toepassen voor allerlei activiteiten en werkzaamheden. Wanneer bijvoorbeeld een passagier een luchtvaartdienstverlener aanspreekt, dan moet de medewerker ter plaatse informatie kunnen opzoeken en extra service kunnen verlenen. Ze moeten ook steeds flexibeler inzetbaar zijn op basis van wat er op dat moment gebeurt of gevraagd wordt en/of wat de klantbehoeften zijn. Daar zijn vaardigheden voor nodig om snel data te vinden en te kunnen gebruiken voor (proactieve) klantenservice.

Luchtvrachtdata:
Bij luchtvrachtmedewerkers (o.a. Aviation Operations Officer) is de verwachting dat door de toename van data werkzaamheden en vaardigheden zullen veranderen. Het vraagt naast nieuwe competenties ook om nieuwe kennis. Het betreft het begrijpen van de informatie (data), het analyseren en het toepassen van de informatie in de operationele processen. Ook moet een medewerker kunnen omgaan met de online systemen en het produceren en beheren van de informatie/data.

INHOUDSOPGAVE LUCHTVAART