Select Page

Samenwerking kan bijdragen aan diverse doelen en strategieën

Samenwerkende branches

 WAT HOUDT HET IN?

Samenwerking heeft diverse doelen. Een van de trends die impact hebben op de samenwerking is dat de klantbehoeften veranderen. Daarom moet een bedrijf meer dienstverlenend en klantvriendelijker zijn. Maar anderzijds moet men ook inspelen op technische veranderingen op dat gebied, en op wijzigingen in de commerciële aanpak. De klantbehoeften zullen de komende jaren ook meer toenemen en veranderen. 

Je ziet dat sommige bedrijven in de watersport en de landrecreatie naar elkaar toe groeien, bijvoorbeeld sommige landrecreatiebedrijven bieden tegenwoordig ook vormen van watersport aan, zoals verhuur van pleziervaartuigen of verhuur van ligplaatsen. Omgekeerd bieden sommige watersportbedrijven tegenwoordig ook vormen van landrecreatie aan, zoals verhuur van fietsen en kampeerplaatsen. De brancheorganisaties HISWA Vereniging en RECRON zijn in januari 2020 gefuseerd tot één nieuwe brancheorganisatie HISWA-RECRON. Dit was eigenlijk een logisch gevolg van deze ontwikkeling. Deze ontwikkeling geldt overigens niet voor de technische bedrijven in de watersportindustrie, zoals de ontwerp-, bouw en reparatie- & onderhoudsbedrijven. HISWA-RECRON behartigt de belangen van beide groepen bedrijven, zowel de recreatieve- als de technische bedrijven” 
– Herbert van Oord, HISWA-RECRON

Operationele en tactische samenwerking kunnen bijdragen aan verdere professionalisering. Samenwerking heeft ook invloed op duurzaamheid.

Samenwerking is in de maritieme en offshore sector ook de sleutel tot innovaties en het vertalen van oplossingen. Het delen van kennis, middelen en ideeën door de maritieme sector en andere sectoren en de overheid is een effectieve manier om innovaties en oplossingen te bedenken. De samenwerking tussen overheid, reders en toeleveranciers is ook nodig om met innovatieve oplossingen klaar te staan om schepen en techniek te leveren die aan de strengere eisen voldoen.

WAT VERANDERT ER?

Steeds meer binnenhavens zijn onderdeel van een (operationeel) havensamenwerkingsverband. Operationeel-tactische havensamenwerking maakt verdere professionalisering, het bundelen van kennis en het ontwikkelen van een gezamenlijke visie mogelijk, terwijl samenwerking het verzorgingsgebied vergroot. Om als haven sterker te staan, en van elkaar te kunnen leren, is het formeren van samenwerkings-verbanden essentieel. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens moedigt het samenwerken in een gemeenschappelijk havenbeheer toe. Zowel regionaal als landelijk levert samenwerken synergie-effecten op.

Om effectieve en efficiënte samenwerkingsvormen tot stand te brengen, hebben binnenhavens behoefte aan kennisdeling en best practices. De binnenhavens werken op operationeel-tactisch en strategisch niveau effectief samen (Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, z.d.). 

Op het gebied van de binnenvaart draagt een actieve samenwerking tussen verladers en vervoerders bij aan vergroening van de binnenvaart. Grootverladers spreken in principe de bereidheid uit om met (clusters) van binnenvaartondernemers tot meerjarige afspraken te komen over vergroening van de binnenvaart. In het kader van vergroening van binnenschepen zijn transportovereenkomsten tot maximaal tien jaar haalbaar. Ook zijn praktijkvoorbeelden naar voren gekomen waarbij een verlader bereid bleek te zijn een extra meerprijs per ton te betalen voor de inzet van groene(re) schepen. De bereidheid hiertoe zou in de toekomst kunnen toenemen. Verladers beschouwen het als onwaarschijnlijk dat er speciale (binnenvaart)schepen op de markt zullen komen voor het vervoer van waterstof, althans niet in de huidige verschijningsvorm onder druk (gasvormig of vloeibaar) (Topsector Logistiek, 2019).

WELKE VOORBEELDEN ZIJN ER UIT DE PRAKTIJK?

 • Het Maritiem Kennis Centrum is een samenwerkingsverband tussen kennisleiders, experts uit de sector en de overheid en universiteiten.
 • Universiteiten en kennisinstellingen doen het denkwerk over vernieuwende, duurzame concepten; de scheepsbouw is toonaangevend in innovatie en samenwerking en levert een solide exportpositie op. Ons land beschikt over een diverse en sterke vloot, en een aantal havens van Europa ligt in Nederland.

  WAT IS DE IMPACT VAN SAMENWERKENDE BRANCHES OP HET WERKVELD?

  Werkzaamheden veranderen
  Samenwerking betreft diverse onderwerpen en vormen van samenwerken. Afhankelijk van het onderwerp en de vorm zijn nieuwe werkzaamheden en vaardigheden nodig. Samenwerken betreft ook een visie, urgentie en een brede blik.

  Benodigde vaardigheden
  Samenwerken is een belangrijke vaardigheid. Bij samenwerken gaat het om samen een doel bereiken en anderen daarbij aan te vullen en te ondersteunen. In samenwerken zit zowel een sociale als een cognitieve component, maar ook het respecteren van culturele verschillen. Het gaat om het (h)erkennen van de verschillende rollen die men moet uitvoeren, en anderen kunnen vragen om hulp en feedback.

  Bij samenwerken behoren o.a. de vaardigheden:

  • (h)erkennen van verschillende rollen bij jezelf en anderen,
  • vragen, geven en ontvangen van hulp en feedback,
  • een positieve en open houding hebben ten aanzien van andere ideeën,
  • verschillen respecteren,
  • onderhandelen en afspraken maken met anderen in een team,
  • functioneren in heterogene groepen,
  • effectief communiceren (Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw, 2019).

  INHOUDSOPGAVE MARITIEM