Voorwoord & leeswijzer

Voorwoord & leeswijzer

Voorwoord

De veranderingen op de arbeidsmarkt gaan snel en hebben niet alleen gevolgen voor de context en de inhoud van beroepen, maar ook voor het aantal beroepsbeoefenaars. Eén van de wettelijke taken van SBB is het verzamelen en beschikbaar stellen van arbeidsmarktinformatie. Om hieraan bij te dragen is het van belang om op de hoogte te blijven van trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Vanuit SBB is een trendmethodiek ingezet bestaande uit desk research, expert interviews en een digitale community (de ‘Deel je kennis community’). Met de digitale community zorgen we ervoor dat het trendonderzoek niet een momentopname is maar een dynamisch proces, waarbij we signalen van trends en nieuwe ontwikkelingen met elkaar blijven delen. Vanuit dit trendonderzoek achterhalen we met elkaar wat de ontwikkelingen betekenen voor het opleiden van vakmensen in het beroepsonderwijs. Trendonderzoek geeft niet alleen input voor de trendrapportage die nu voor u ligt, maar ook voor besluitvorming over:

 • vraagstukken die leven bij de sectorkamer/ marktsegmenten
 • aanpassingen kwalificatiedossiers
 • verdiepend beroepenonderzoek

Het trendonderzoek voor de sector Mobiliteit, Transport en Logistiek en Maritiem (MTLM) heeft geleid tot veel informatie over trends en ontwikkelingen en de impact daarvan op opleidingen. De inzichten hebben we gebundeld in deze rapportage. Deze rapportage maakt duidelijk wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn voor de sector en welke ontwikkelingen een uitdaging kunnen betekenen voor de invulling van het onderwijs.

Wilt u meer weten over of lid worden van de ‘Deel je kennis community’? Of heeft u vragen en/of opmerkingen over deze rapportage  mail dan naar deeljekennis@s-bb.nl.

  Ronald Wilcke, voorzitter sectorkamer Mobiliteit, Transport en Logistiek en Maritiem

  We hebben als bestuurders van MBO-scholen en werkgevers in de verschillende branches meer dan ooit een grote verantwoordelijkheid om samen jongeren op te leiden in de werkpraktijk van vandaag, terwijl we weten dat door technologische ontwikkelingen, politieke keuzen, klimaat vraagstukken, economische groei/krimp etc. de werkpraktijk van ‘morgen’ er in rap tempo anders uit kan gaan zien. Samen de trends verkennen en leren omgaan met de onzekerheden daarbinnen maakt de keuzen om jongeren in hun opleiding weerbaar en leerbaar te maken voor te verwachten toekomstige ontwikkelingen gefundeerder. Dit in combinatie met het hanteren van de harde gegevens over de arbeidsmarktontwikkeling uit het verleden omdat we die voor de toekomst feitelijk nog niet kennen, vraagt om een dosis gezond verstand bij het adviseren van jongeren bij hun kans op inkomen voor de toekomst.

  In dit trendrapport bespreken we de Demografische, Economische, Sociale-Culturele, Technologische, Ecologische en Politiek-Juridische (DESTEP) ontwikkelingen.

  Leeswijzer

  Het signaleren, volgen, analyseren van en anticiperen op trends en ontwikkelingen is noodzakelijk om te zorgen voor een goede aansluiting van beroepsonderwijs op het bedrijfsleven. Het is van belang om tijdig grip te krijgen op trends op de arbeidsmarkt om te blijven zorgen voor een goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

  Trends geven richting aan welke koers er gevaren moet worden. Trends zijn ontwikkellijnen uit het verleden, die in het heden waarneembaar zijn en die in de toekomst waarschijnlijk invloed gaan hebben op de arbeidsmarkt. Trends geven de richting aan van veranderende waarden en behoeften op de arbeidsmarkt die in verschillende vormen verankerd raken bij bepaalde beroepsgroepen.

  In dit trendrapport bespreken we de Demografische, Economische, Sociaal-Culturele, Technologische, Ecologische en Politieke-Juridische (DESTEP) ontwikkelingen. Per onderdeel van de DESTEP bespreken we eerst een algemeen beeld gevolgd door de ontwikkelingen die specifiek voor de sector MTLM gelden.

  In het tweede onderdeel van het trendrapport bespreken we specifiek de belangrijkste trends voor de sector MTLM. Per trend geven we een uitleg over de trend en bespreken we de impact ervan op het beroepsonderwijs.

  In het derde onderdeel van het trendrapport tonen we kwantitatieve cijfers (zoals aantal studenten, gediplomeerden, vacatures). Met een link wordt u doorverwezen naar dashboards. Zo bent u altijd op de hoogte van de meest actuele cijfers.