Select Page

Het biedt een kans op logistiek als ketenregisseur

Circulaire economie

 WAT HOUDT HET IN?

De circulaire economie is een begrip dat het behoud van de natuurlijke omgeving promoot, door het winnen van grondstoffen en genereren van afval zo veel mogelijk terug te dringen. Daarmee staat het tegenover wat de voorstanders ervan de ‘lineaire economie’ noemen. In tegenstelling tot het weggooien van producten aan het einde van hun gebruiksduur, is het belangrijk om in het kader van de circulaire economie de levensduur van producten en de daarin verwerkte materialen verlengen. Producten die het einde van de gebruiksfase bereiken, moet je zo veel mogelijk hergebruiken, herfabriceren en recyclen, om verbranding en storting zo lang mogelijk uit te stellen (LogiCE, 2019).

  WAT VERANDERT ER?

  Vanuit een logistiek perspectief gaat de transitie naar een circulaire economie over een verschuiving van lineaire ‘open-loop’ waardeketens naar circulaire ‘closed-loop’ waardeketens, waarbij je de benutting van rest- en afvalstromen en ook de voorwaartse goederenstromen en retourstromen gezamenlijk in acht neemt. In het algemeen zou dit efficiëntere gebruik van materialen tot een vermindering van de uiteindelijke afvalstromen moeten leiden. En daarmee verbranden en storten van afval moeten vervangen door de verlengde levensduur van producten en meer hergebruik en recycling. De logistieke sector speelt een regierol in het samenbrengen van de nieuwe productstromen tussen (wellicht nieuwe) actoren in een circulair ecosysteem.

  In een circulaire economie zijn bedrijven in een waardeketen afhankelijker van elkaar, waardoor er nieuwe vormen van samenwerking nodig zijn. De transitie naar een circulaire economie biedt kansen voor de logistieke sector. Een logistiek dienstverlener heeft vaak inzicht in welke reststromen waar vandaan komen en welke grondstoffen gevraagd zijn bij andere organisaties. Het verbinden van vraag en aanbod zorgt voor het sluiten van kringlopen. Om de rol van ketenregisseur te vervullen, moeten logistieke dienstverleners het initiatief nemen om synergie te vinden tussen de verschillende ketenschakels (LogiCE, 2019).

  Logistiek als ketenregisseur
  Op basis van de literatuur en de cases uitgevoerd binnen LogiCE, presenteert men afwegingen rond logistieke netwerken in een circulaire economie. Aanbevelingen van LogiCE aan de logistiek sector leiden tot kansen voor het oppakken van de rol van ketenregisseur. Het is ook zaak om de omslag naar een circulaire economie gezamenlijk met de diverse betrokken partijen te maken (co creatie). Het is van belang om als logistieke partij al in de beginfase van de transitie erbij betrokken te raken. Een aanbeveling is dan ook om meer programma’s op te zetten waarin logistieke partijen kunnen experimenteren met hun rol in de circulaire economie (LogiCE, 2019).

  WELKE VOORBEELDEN ZIJN ER UIT DE PRAKTIJK?

  • Bij het bedrijf PRS kan men pallets bestellen, die zij leveren waar en wanneer de klant dat wil. Na gebruik haalt PRS de pallets op, repareert ze en levert ze aan de volgende klant. Het circulaire model draagt bij aan het verminderen van de ecologische voetafdruk van bedrijven. Daardoor maken zij hun duurzaamheidsambities waar. PRS gebruikt onder meer hout uit gecertificeerde bossen. Door de pallets na reparatie te hergebruiken, bespaart PRS jaarlijks de kap van 400.000 bomen; dat zijn meer dan 1.000 bomen per dag. PRS zamelt de pallets ook bij duizenden plasticverwerkers in. Vervolgens sorteert en repareert PRS ze, waarna het bedrijf de pallets opnieuw levert aan de polymerenindustrie (PRS Pooling, z.d.).
  • Een voorbeeld van ketenregie en samenwerking is het project om afvaltransport in Amsterdam-Zuidoost volledig CO2-neutraal te maken. SUEZ en Renewi slaagden er onder leiding van TNO en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in om een deel van het afval in Zuidoost duurzamer te transporteren. Merle Blok (TNO) en Simon de Rijke (HvA) vertelden dat de afvalbedrijven hiermee hun transportbewegingen ruimschoots halveerden en de CO2-uitstoot konden terugdringen. Een voorbeeld van een samenwerking die bijdraagt aan een efficiënter logistiek systeem (Topsector Logistiek-congres, 2019).

  WAT IS DE IMPACT VAN CIRCULAIRE ECONOMIE OP HET WERKVELD?

  Werkzaamheden veranderen
  De rol van de logistieke sector in de circulaire economie is een nog redelijk onontgonnen gebied.

  Voor de logistieke sector liggen er kansen om de ketenregie op te pakken rond het efficiënt bij elkaar brengen van vraag en aanbod van materialen voor gebruik en hergebruik. Deze regiefunctie gaat een stap verder dan spullen van A naar B vervoeren. Het betekent proactief kijken naar mogelijkheden om van een reststroom weer een nieuwe waardevolle resource te maken. En daar dan de juiste partners bij vinden. Deze regiefunctie is een kernexpertise van de logistieke sector, die als essentiële bouwsteen in de transitie naar een circulaire economie vereist is (LogiCE, 2019). De medewerkers die keten- en netwerkgericht zijn moeten de kennis en inzichten kunnen vertalen in de partners en de processen.

  Het verbinden van vraag en aanbod in de circulaire economie vraagt om inzicht in waar welke materiaalstromen vrijkomen en nodig zijn. Veel data hierover zijn al bekend bij logistieke dienstverleners, waardoor zij de rol van ketenregisseur (deels) op zich kunnen nemen. Hun kennis kan helpen bij uitdagingen zoals het ondersteunen van samenwerking in de keten, het slim combineren van transportcapaciteit van verschillende ketens, om zo de impact van logistiek en overcapaciteit te verminderen (Netwerk Fan, z.d.).

  Benodigde vaardigheden
  De logistieke regiefunctie betreft een kernexpertise. Daarvoor zijn mensen voor nodig met veel inzicht en kennis, en die ook goed kunnen samenwerken. Om de complexere vraag-en-aanbod dynamiek in een circulaire economie zal de kennis verdiept en verbreed moeten worden om de benodigde regiefunctie in te kunnen vullen. Het verbinden van vraag en aanbod in de circulaire economie vraagt om inzicht in waar welke materiaalstromen vrijkomen en nodig zijn. Men moet ook data (gegevens) kunnen analyseren en vertalen om de ketenregie te ondersteunen.

  Om een circulaire economie te kunnen realiseren, is het belangrijk over de eigen grenzen, kaders en sectoren heen te kijken. Innovaties ontstaan uit andere denkpatronen en kruisbestuivingen tussen sectoren. Samenwerken is essentieel om impact te maken binnen de circulaire economie. Medewerkers op het gebied van ketenregie/ketenmanagement zullen het werk waarschijnlijk uitvoeren.

  Het inspiratierapport van SBB (SBB, 2021) biedt handvatten voor de transitie naar circulair beroepsonderwijs. Het rapport is weergegeven op https://www.s-bb.nl/activiteiten/feiten-en-cijfers/arbeidsmarkttrends/

  INHOUDSOPGAVE TRANSPORT EN LOGISTIEK