Voorwoord & leeswijzer

Voorwoord & leeswijzer

Voorwoord

De veranderingen op de arbeidsmarkt gaan snel en hebben niet alleen gevolgen voor de context en de inhoud van beroepen, maar ook voor het aantal beroepsbeoefenaars. Eén van de wettelijke taken van SBB is het aanbieden en beschikbaar stellen van arbeidsmarktinformatie. Om hieraan bij te dragen is het van belang om op de hoogte te blijven van trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Vanuit SBB is een trendmethodiek ingezet bestaande uit deskresearch, expertinterviews en een digitale community (de ‘Deel je kennis community’). Met de digitale community zorgen we ervoor dat het trendonderzoek niet een momentopname is maar een dynamisch proces, waarbij we signalen van trends en nieuwe ontwikkelingen met elkaar blijven delen. Vanuit dit trendonderzoek achterhalen we met elkaar wat de ontwikkelingen betekenen voor het opleiden van vakmensen in het beroepsonderwijs. Trendonderzoek geeft niet alleen input voor de trendrapportage die nu voor u ligt, maar ook voor besluitvorming over:

  • Vraagstukken die leven bij de sectorkamer/ marktsegmenten
  • Aanpassingen kwalificatiedossiers
  • Verdiepend beroepenonderzoek

 

In april 2019 is gestart met het trendonderzoek voor de sector Zorg, welzijn en sport. Dit heeft geleid tot veel informatie over trends en ontwikkelingen en de impact daarvan op opleidingen. De eerste inzichten hebben we gebundeld in deze rapportage. Deze rapportage maakt duidelijk wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn voor de sector en welke ontwikkelingen een uitdaging kunnen betekenen voor de invulling van het beroepsonderwijs.

Wilt u meer weten over of lid worden van de ‘Deel je kennis community’? Of heeft u vragen en/of opmerkingen op deze rapportage mail dan naar deeljekennis@s-bb.nl.

Leeswijzer

Het signaleren, volgen, analyseren van en anticiperen op trends en ontwikkelingen is noodzakelijk om te zorgen voor een goede aansluiting van beroepsonderwijs op het bedrijfsleven.

Trends geven richting aan de koers die gevaren moet worden. Trends zijn ontwikkellijnen uit het verleden, die in het heden waarneembaar zijn en die in de toekomst waarschijnlijk invloed gaan hebben op de arbeidsmarkt. Trends geven de richting aan van veranderende waarden en behoeften op de arbeidsmarkt die in verschillende vormen verankerd raken bij bepaalde beroepsgroepen.

In dit trendrapport bespreken we de Demografische, Economische, Sociaal-culturele, Technologische, Ecologische en Politiek-juridische (DESTEP) ontwikkelingen. Per onderdeel van de DESTEP geven we eerst een algemeen beeld gevolgd door de ontwikkelingen die specifiek voor de sector Zorg, welzijn en sport gelden.

In het tweede onderdeel van het trendrapport bespreken we specifiek de belangrijkste trends voor de sector Zorg, welzijn en sport. Per trend geven we een uitleg en bespreken we de impact ervan op het beroepsonderwijs.

In het derde onderdeel van het trendrapport tonen we kwantitatieve informatie (zoals aantal studenten, gediplomeerden, vacatures e.d.). Er zijn twee dashboards: één dat cijfers toont over de beroepspraktijkvorming en één dat cijfers toont over de arbeidsmarkt.

Kader

De sectorkamer Zorg, welzijn en sport bestaat uit de marktsegmenten Zorg en welzijn, Sport en bewegen, Uiterlijke verzorging en Assisterende gezondheidszorg. In het schooljaar 2018/2019 staan er in totaal 153.810 studenten ingeschreven.