Voorwoord & leeswijzer

Voorwoord & leeswijzer

Voorwoord

De veranderingen op de arbeidsmarkt gaan snel en hebben niet alleen gevolgen voor de context en de inhoud van beroepen, maar ook voor het aantal beroepsbeoefenaars en voor nieuwe functies. Eén van de wettelijke taken van SBB is het verzamelen en beschikbaar stellen van arbeidsmarktinformatie. Om hieraan bij te dragen is het van belang om op de hoogte te blijven van trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. SBB heeft een trendmethodiek ingezet bestaande uit desk research, expert interviews en de ‘Deel je kennis community’. Met deze digitale community zorgen we ervoor dat het trendonderzoek geen momentopname is maar een dynamisch proces, waarbij we signalen over trends en nieuwe ontwikkelingen continu met elkaar delen. Vanuit dit trendonderzoek achterhalen we wat de ontwikkelingen betekenen voor het opleiden van vakmensen in het beroepsonderwijs. Trendonderzoek geeft niet alleen input voor de trendrapportage die u nu ziet, maar ook voor besluitvorming over:

  • vraagstukken die leven bij de sectorkamer/ marktsegmenten
  • aanpassingen kwalificatiedossiers
  • beroepenonderzoek

 

In mei 2019 is gestart met het trendonderzoek voor de sector Voedsel, groen en gastvrijheid (VGG). Dit heeft geleid tot veel informatie over trends en ontwikkelingen en de impact daarvan op opleidingen. De inzichten hebben we gebundeld in deze rapportage. We tonen wat volgens inhoudsdeskundigen de belangrijkste ontwikkelingen zijn voor de sector en welke veranderingen een uitdaging kunnen betekenen voor de invulling van het onderwijs.

Wilt u meer weten over of lid worden van de ‘Deel je kennis community’? Of heeft u vragen en/of opmerkingen over deze rapportage mail dan naar deeljekennis@s-bb.nl.

Ricardo Winter, voorzitter Sectorkamer Voedsel, Groen en Gastvrijheid

De meest dynamische omgeving waarin je kunt werken is die van het middelbaar beroeps onderwijs. Zonder goed opgeleide mbo’ers staat het land stil. Mee-ademen met de ontwikkelingen in de maatschappij is een van de belangrijkste opgaven die het mbo heeft. Leven Lang Ontwikkelen wordt voortvarend opgepakt. Deze ontwikkeling zal voor een belangrijke mate bijdragen aan de transitie van het mbo. Lef, passie en creativiteit zijn onmisbare bestuurlijke elementen op weg naar het mbo van de toekomst.

Leeswijzer

Het signaleren, volgen, analyseren van en anticiperen op trends en ontwikkelingen is noodzakelijk om te zorgen voor een goede aansluiting van beroepsonderwijs op het bedrijfsleven. Trends geven richting aan de onderwijskoers. Trends zijn ontwikkellijnen uit het verleden, die in het heden waarneembaar zijn en die in de toekomst waarschijnlijk invloed hebben op de arbeidsmarkt. Trends geven de richting aan van veranderende waarden en behoeften op de arbeidsmarkt, die in verschillende vormen verankerd raken bij bepaalde beroepsgroepen.

In dit trendrapport bespreken we in het eerste deel de Demografische, Economische, Sociaal-culturele, Technologische, Ecologische en Politiek-juridische (DESTEP) ontwikkelingen. We omschrijven eerst de DESTEP ontwikkelingen in het algemeen en vervolgens specifiek voor achtereenvolgend de branches: groen, voeding, winkelambacht en gastvrijheid.

In het tweede onderdeel van het trendrapport bespreken we de belangrijkste trends voor de branches groen, voeding, winkelambacht en gastvrijheid. Per trend geven we uitleg en benoemen we de verwachte impact ervan op het beroepsonderwijs. We hebben er in dit rapport voor gekozen om per marktsegment de sectorale trends te bespreken die specifiek voor de kwalificaties van dat marktsegment van impact zijn. Uiteraard kan deze informatie ook gelezen worden bij de hoofdstukken sectorale trends van de andere marktsegmenten. In het derde onderdeel van het trendrapport tonen we kwantitatieve informatie (zoals aantal studenten, gediplomeerden, vacatures e.d.). Er zijn twee dashboards: cijfers over de beroepspraktijkvorming en cijfers over de arbeidsmarkt.